برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1624 100 1
شبکه مترجمین ایران

profit

/ˈprɑːfət/ /ˈprɒfɪt/

معنی: مزیت، برتری، سود، منفعت، فایده، نفع، منفعت بردن، عایدی داشتن، فایده بردن، فایده رساندن، سود بردن
معانی دیگر: بهره، انتفاع، منفعت کردن، (مجازی) بهره مند شدن، درس عبرت گرفتن، انتفاعی

بررسی کلمه profit

اسم ( noun )
(1) تعریف: (often pl.) an amount of money yielded from an investment or business that exceeds the amount originally invested or paid out as expenses.
مترادف: gain, return
متضاد: loss
مشابه: gravy, income, net, proceeds, receipts, revenue, yield

- The oil companies reported huge profits last year.
[ترجمه ترگمان] شرکت‌های نفتی سود عظیمی را در سال گذشته گزارش کردند
[ترجمه گوگل] شرکت های نفت سال گذشته سود عظیمی را گزارش کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a benefit or gain.
مترادف: advantage, benefit, gain
متضاد: loss
مشابه: avail, behoof, boon, enjoyment, favor, good, gravy, self-interest, use

- He can't see the profit in going on to college at this point.
[ترجمه ترگمان] در این مورد هیچ سودی برای رفتن به دانشگاه ندارد
[ترجمه گوگل] او نمیتواند در این مرحله سود تحصیل کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: profits, profiting, profited
(1) تعریف: to derive benefit or ...

واژه profit در جمله های نمونه

1. profit by (or from) something
از چیزی بهره‌مند شدن،پند گرفتن،استفاده‌ی تجربی یا معنوی کردن

2. the profit gained
سود حاصله

3. to profit tenfold
ده برابر سود بردن

4. an unhoped-for profit
سود غیر مترقبه

5. children should profit from the instructions of their elders
بچه‌ها باید از درس‌های بزرگتران خود بهره بگیرند.

6. it will profit you nothing to do that
انجام آن کار برایت هیچ سودی نخواهد داشت.

7. this company's profit margin is very low
حاشیه‌ی سود این شرکت بسیار کم است.

8. capitalization of profit
تبدیل سود به سرمایه

9. i made a profit of $ 200
دویست دلار سود بردم.

10. what does it profit a man to gain the whole world and lose his soul?
(انجیل) چه فایده دارد اگر انسان همه‌ی دنیا را به‌دست آورد ولی وجدان و روح خود را از دست بدهد؟

11. to realize a huge profit
سود هنگفتی به دست آوردن

12. we sold our house at a profit
ما منزلمان را با منفعت فروختیم.

13. you get a ninth of ...

مترادف profit

مزیت (اسم)
benefit , advantage , privilege , boon , preponderance , excellence , superiority , preference , profit , behoof , vantage
برتری (اسم)
influence , power , leadership , precedence , advantage , preponderance , excellence , superiority , supremacy , preference , priority , profit , predominance , vantage , primacy , hegemony , distinction , predomination , prominence , salience , saliency , headship , majesty , excellency , predominancy , pre-eminence
سود (اسم)
gain , increment , use , benefit , advantage , profit , interest , dividend , avail , utility , behoof , fruit , lucre
منفعت (اسم)
gain , use , benefit , advantage , profit
فایده (اسم)
gain , use , advantage , profit , avail , usefulness , utility , fruit
نفع (اسم)
gain , profit
منفعت بردن (فعل)
profit
عایدی داشتن (فعل)
profit
فایده بردن (فعل)
gain , benefit , profit , make a profit
فایده رساندن (فعل)
benefit , profit
سود بردن (فعل)
gain , profit , derive a benefit

معنی عبارات مرتبط با profit به فارسی

سود و زیان، سوزیان، حساب سود وزیان
حساب سودوزیان
حساب سود و زیان
از چیزی بهره مند شدن، پند گرفتن، استفاده ی تجربی یا معنوی کردن
(سهیم کردن کارگران یا کارمندان در سود) سود پخشی، سهیم کردن کارگر در سود کارخانه، مشارکت در سود
(نگارش و چاپ) حروف بزرگ، روش کاربرد حروف بزرگ، (اقتصاد)، تبدیل به سرمایه کردن، مبلغ حاصل از تبدیل دارایی (اموال) به سرمایه، سرمایه سازی، (در مورد شرکت ها و غیره) کل دارایی سرمایه ای (سهام و اوراق بهادار، سود تقسیم نشده، بودجه ی خرج نشده و غیره)، تنزیل سرمایه، ارزش کل سهام واریزنشده ی شرکت، برآورد ارزش سرمایه، کل مبلغ سرمایه گذاری شده، کل بدهی ها و تعهدات شرکت، تبدیل سود به سرمایه
سود ویژه، منفعت خالص
رجوع شود به: nonprofit
سر مایه و سود
در فکر یافتن سود

معنی profit در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] سود
[صنعت] سود ، منفعت ، درآمد
[حقوق] سود، منفعت، نفع، فایده
[ریاضیات] سود، بهره، نفع، مفید
[حقوق] حق ارتفاق (مانند شکار، ماهیگیری یا تعلیف در ملک دیگری)
[حسابداری] صورتحساب سود و زیان
[حقوق] حساب سود و زیان
[ریاضیات] حساب سود و زیان
[حسابداری] صورتحساب سود و زیان
[ریاضیات] صورتحساب سود و زیان
[حسابداری] خلاصه سود و زیان
[حسابداری] منطقه سود
[حسابداری] مرکز سود
[حسابداری] مرکز سود
[حسابداری] فعالیتهای انتفاعی
[ریاضیات] تابع سود
[حسابداری] حاشیه سود
[ریاضیات] حاشیه ی سود
[حسابداری] میانگین سود ناخالص
[حقوق] سود دفت ...

معنی کلمه profit به انگلیسی

profit
• earnings, financial gain; benefit, avail; financial income; advantage, privilege
• earn income, make financial gains; be of service, be beneficial, be advantageous
• a profit is an amount of money that you gain when you are paid more for something than it cost you.
• if you profit from something, you benefit or gain from it; a formal use.
profit and loss
• accounting made of total monies made and lost
profit and loss account
• accounting made of total monies made and lost
profit and loss statement
• detailing of all money made or lost by a business during a set period (accounting)
profit center
• business element to which earnings and expenses are ascribed
profit drawing
• withdrawal of profits accumulated by a business
profit making
• profit-making is the activity or fact of making a profit. uncount noun here but can also be used as an adjective. e.g. ...a profit-making industry.
profit margin
• percentage of net profit compared to total income
• a profit margin is the difference between the selling price of a product and the cost of producing and marketing it.
profit plummets to
• earnings sink to, earning decrease to
profit sharing
• sharing of profits between employer and employees
• profit-sharing is a system by which all the people who work in a company have a share in its profits.
profit taking
• profit-taking is the selling of stocks and shares at a profit after their value has risen or just before their value falls.
...

profit را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ماریا اکبرنژاد
منفعت
Ma.hjz
سود و منفعت كه از راه كار كردن به دست مي آيد
با كلمه interest متفاوت است چراكه معني interest سودي است كه در بانك ها به حساب هاي مالي مان أضافه ميشود
Matin
سود، منفعت
محدثه فرومدی
سودآوری
uSER
مقدار سود
محمد ولی زاده
Money gained in business,trade,etc:There is no profit in running a cinema in this town
سود
هانیه‌پورشیروانی
سود و منفعت بردن از چیزی
~
Get some advantage from some thing

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی profit

کلمه : profit
املای فارسی : پرفیت
اشتباه تایپی : حقخبهف
عکس profit : در گوگل

آیا معنی profit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )