برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1725 100 1
شبکه مترجمین ایران

probationer

/proˈbeɪʃənər/ /prəˈbeɪʃnə/

معنی: کارمند تحت ازمایش، کارمند استاژ، زندانی ازاد شده بقید شرف
معانی دیگر: کسی که رفتار سنجی می شود یا دوران آزمایشی را می گذراند، عفو مشروط

بررسی کلمه probationer

اسم ( noun )
• : تعریف: one who is on or subject to probation.

واژه probationer در جمله های نمونه

1. Went right back to the rank of probationer.
[ترجمه ترگمان] مستقیم رفت به محله \" probationer
[ترجمه گوگل]به عقب به درجه آزادیخواه رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Lesley, out with a 30-year-old probationer policewoman, had answered a call to a burglary.
[ترجمه ترگمان]لسلی با یک پلیس زن ۳۰ ۳۰ ساله به درخواست یک دزدی پاسخ داده بود
[ترجمه گوگل]لسلی، با یک زن پلیس 30 ساله آزاده، به یک مکالمه تلفنی پاسخ داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Even the newly arrived probationer needs managerial skills - for working with colleagues and participating constructively in meetings, for example.
[ترجمه ترگمان]حتی the تازه‌وارد نیز به مهارت‌های مدیریتی نیاز دارد - برای مثال کار کردن با همکاران و شرکت سازنده در جلسات، برای مثال
[ترجمه گوگل]حتی متقاضی تازه وارد، به مهارت های مدیریتی نیاز دارد - برای مثال برای کار با همکاران و مشارکت سازنده در جلسات
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Methods Survey among probationer nurses was performed by questionnaires.
[ترجمه ...

مترادف probationer

کارمند تحت ازمایش (اسم)
probationer
کارمند استاژ (اسم)
probationer
زندانی ازاد شده بقید شرف (اسم)
probationer

معنی کلمه probationer به انگلیسی

probationer
• convict released on probation, prisoner who has been conditionally released from jail
• a probationer is someone such as a nurse or a police officer who is still being trained.
• a probationer is also someone who has committed a crime and who is on probation rather than in prison.

probationer را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی probationer

کلمه : probationer
املای فارسی : پربتینر
اشتباه تایپی : حقخذشفهخدثق
عکس probationer : در گوگل

آیا معنی probationer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )