برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1620 100 1
شبکه مترجمین ایران

privatise

واژه privatise در جمله های نمونه

1. The government has ditched plans to privatise the prison.
[ترجمه ترگمان]دولت برنامه‌های خود برای خصوصی‌سازی زندان را منتفی کرده‌است
[ترجمه گوگل]دولت برنامه های خصوصی را به زندان انداخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A particular source of contention is plans to privatise state-run companies.
[ترجمه ترگمان]یک منبع خاص از بحث، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی است
[ترجمه گوگل]یک منبع خاص از بحث، برنامه هایی برای خصوصی سازی شرکت های دولتی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. How do you privatise a business of numerous loss-makers?
[ترجمه ترگمان]شما چگونه یک کسب‌وکار از دست دادن تعداد زیادی از سرمایه گذاران را خصوصی‌سازی می‌کنید؟
[ترجمه گوگل]چگونه کسب و کار بسیاری از دست اندرکاران را خصوصی می کنید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He notes that Slobodan Milosevic refused to privatise the economy(Sentence dictionary), but without noting at whose behest.
[ترجمه ترگمان]او اشاره می‌کند که اسلوبودان میلوسویچ از خصوصی‌سازی اقتصاد (فرهنگ لغت)خودداری کرد، اما ...

معنی کلمه privatise به انگلیسی

privatise
• make private, transfer control from governmental to private powers; change a business or industry from public to private control or private ownership (also privatize)

privatise را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محسن رنجی
خصوصی سازی
Azad
خصوصي سازي

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی privatise مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )