برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1680 100 1
شبکه مترجمین ایران

prisoner of war

/ˈprɪzənərəvˈwɔːr/ /ˈprɪznərəvwɔː/

اسیر (جنگی)

بررسی کلمه prisoner of war

اسم ( noun )
• : تعریف: a member of the armed forces who is taken captive by an enemy during wartime.

واژه prisoner of war در جمله های نمونه

1. He was a prisoner of war for five years, but his courage saw him through.
[ترجمه ترگمان]پنج سال بود که اسیر جنگی شده بود، اما شهامتش او را دیده بود
[ترجمه گوگل]او پنج سال زندان جنگ بود، اما شجاعت او او را دید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He died as a prisoner of war in an enemy death camp.
[ترجمه ترگمان]او به عنوان یک اسیر جنگی در اردوگاه دشمن کشته شد
[ترجمه گوگل]او به عنوان یک زندانی در اردوگاه مرگ دشمن درگذشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. My grandfather was a prisoner of war of the U. S. Army for 26 years.
[ترجمه ترگمان]پدربزرگم اسیر جنگی در ایالات متحد بود اس ارتش ۲۶ سال
[ترجمه گوگل]پدربزرگ من برای 26 سال زندانی جنگی ارتش آمریکا بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He might be a prisoner of war.
[ترجمه ترگمان]ممکنه یه زندانی جنگی باشه
[ترجمه گوگل]او ممکن است زندانی جنگی باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسی ...

معنی کلمه prisoner of war به انگلیسی

prisoner of war
• person captured by the enemy during a war
• a prisoner of war is a soldier who is captured by the enemy during a war and is kept as a prisoner until the end of the war.

prisoner of war را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی prisoner of war

کلمه : prisoner of war
املای فارسی : پریسنر اوف ور
اشتباه تایپی : حقهسخدثق خب صشق
عکس prisoner of war : در گوگل

آیا معنی prisoner of war مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )