برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1624 100 1
شبکه مترجمین ایران

prism

/ˈprɪzəm/ /ˈprɪzəm/

معنی: منشور، بلور، شوشه، رنگهای شوشه
معانی دیگر: (هندسه) منشور، پریسم

بررسی کلمه prism

اسم ( noun )
(1) تعریف: a transparent, usu. glass solid with parallel ends of the same size and shape and parallelograms as sides, used to bend light so as to produce the continuous color spectrum of a rainbow.

(2) تعریف: a geometric figure of the same shape.

واژه prism در جمله های نمونه

1. a prism decomposes light
منشور نور را تجزیه می‌کند.

2. a prism diffracts light
منشور نور را می‌شکند.

3. a prism disperses light
منشور نور را تجزیه می‌کند.

4. a prism resolves light
منشور نور را تجزیه می‌کند.

5. the dispersion of light by a prism
تجزیه‌ی نور توسط منشور

6. A prism decomposes sunlight into various colors.
[ترجمه ترگمان]منشور نور خورشید را به رنگ‌های مختلف تجزیه می‌کند
[ترجمه گوگل]یک منشور نور خورشید را به رنگ های مختلف تجزیه می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The light passing through a prism is dispersed into a band of colours.
[ترجمه ترگمان]نوری که از یک منشور عبور می‌کند به دسته‌ای از رنگ‌ها تبدیل می‌شود
[ترجمه گوگل]نور که از طریق یک منشور عبور می کند به یک دسته از رنگ ها پراکنده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The prelude was as iridescent as a prism in a morning room.
[ترجمه ترگمان]این م ...

مترادف prism

منشور (اسم)
charter , prism
بلور (اسم)
prism , crystal , flint glass
شوشه (اسم)
prism
رنگهای شوشه (اسم)
prism

معنی عبارات مرتبط با prism به فارسی

منشور نیکول (مشتمل بر دو منشور که به هم چسبانده شده اند)

معنی prism در دیکشنری تخصصی

[سینما] منشور
[عمران و معماری] منشور
[زمین شناسی] منشور - (بلورشناسی):بلوری که دارای سه، چهار، شش، هشت و یا دوازده وجه ، با گوشه های متقاطع موازی است و تنها در دوانتهای محور موازی با لبه های متقاطع وجوه ، باز است. - (رسوب شناسی):الف) توده رسوبی بلند، باریک، گوه ای شکل که نسبت عرض به ضخامت آن بیشتر از 5 به 1 و کمتر از 50 به 1 می باشد(کرینین،1948،ص146)؛ به عنوان مثال یک مخروط افکنه آبرفتی مجاور یک پرتگاه یا یکی از کنگلومراهای بزرگ در نگاشت زمین شناختی. این توده ، شاخصه ی رسوبات کوهزایی تشکیل شده در طول دوره های تغییر شکل شدید پوسته ای می باشد ، نظیر آرکوزهای موجود در گودال های گسلی.
[نساجی] منشور
[ریاضیات] منشور
[زمین شناسی] منشور برافزایشی
[شیمی] منشور کافنده
[زمین شناسی] منشور پیچیده در بسیاری از نرم تنان، به منشوری گفته می شود که از تارچه هایی تشکیل شده که از یک محور منشعب می شوند.
[سینما] منشور حرکت پیوسته
[سینما] طیف پیوسته
[شیمی] منشور کورنو - منشور کورنو
[سینما] منشور وارونه ساز (دم کبوتری )
[سینما] منشور دم فاخته ای
[عمران و معماری] منشور داو
...

معنی کلمه prism به انگلیسی

prism
• piece of transparent glass or crystal with triangular bases (used to separate light into the colors of the spectrum); solid figure whose ends are equal and parallel polygons and whose faces are parallelograms (geometry)
• a prism is an object made of clear glass with many straight sides and angles. when light passes through it, the light waves separate and form a rainbow.
amici prism
• direct vision prism, compound prism which disperses light into the spectrum without causing a net deviation in the light beam itself (designed by italian astronomer g.b. amici)
triangular prism
• triangle-shaped transparent body that fractures light rays into the colors of the spectrum

prism را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رسم آزادی
یعنی منشور
..... رنگ از جنس نور بوده و مستقل از آن نمی باشد. تمام رنگ هایی که می بینیم، به واسطه پرتوهای نور وارده به چشم ماست. تمام اشیاء به واسطه انعکاس نور دیده می شوند و رنگ هایی را که از خود نشان می دهند، از خود شئی نبوده، بلکه از نوری است که از آن به چشم ما می رسد......برگرفته ازپورتال یوسی
رسم آزادی

[زمین شناسی] منشور پیچیده در بسیاری از نرم تنان، به منشوری گفته می شود که از تارچه هایی تشکیل شده که از یک محور منشعب می شوند
جلال قاسمی
شی‌ء متقارن
Mojtabafa
used figuratively to describe a way of looking at or thinking about something that causes you to see or understand it in a different way.
یعنی گاهی به صورت مجازی(تمثیلی) : یجورایی چشم هارا شستن و جور دیگر دیدن ! از یه منظر دیگری به چیزی نگاه کنی یا فکر کنی که باعث بشه بعد و مفهوم و منظری جدیدd از اون موضوع کسب کنی! مثال زیر از کتاب Losing the Long Game_ The False Promise of Regime Change in the Middle East by Philip H. Gordon است !

Everything was seen through the prism of what benefits would
accrue from the successful implantation of democracy in Iraq, while less
thought was given to whether that goal could be accomplished and what
might result if it was not.

امیدوارم این توضیحات برایتان مفید واقع شود
-Mojtabafa-

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی prism

کلمه : prism
املای فارسی : پریسم
اشتباه تایپی : حقهسئ
عکس prism : در گوگل

آیا معنی prism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )