برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1459 100 1

principles


معنی: مرام
معانی دیگر: بازرگانى : اصول

واژه principles در جمله های نمونه

1. automotive principles
اصول خودپیشرانی (تحرک خود به خود)

2. common principles
اصول عام

3. firm principles
اصول استوار

4. moral principles
اصول اخلاقی

5. philosophical principles
اصول فلسفی

6. the principles of accounting
اصول حسابداری

7. the principles of physics
اصول علم فیزیک

8. the principles that govern phenomena
اصولی که چگونگی پدیده‌ها را تعیین می‌کند

9. the principles that underlie our foreign policy
اصولی که شالوده‌ی سیاست خارجی ما را تشکیل می‌دهد

10. the principles which my father believed in
اصولی که پدرم به آن معتقد بود

11. according to principles of shiism
طبق اصول تشیع

12. ingrained moral principles
اصول اخلاقی که ملکه شده‌اند

13. some moral principles are valid in every age and country
برخی اصول اخلاقی در تمام ادوار و کشورها ارزشمند است.

...

مترادف principles

مرام (اسم)
wish , desire , aim , intent , program , ideology , platform , principles , tenet , outlook

معنی عبارات مرتبط با principles به فارسی

معنی principles در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] اصول
[آمار] اصول کار حرفه ای آماری
[حسابداری] اصول حسابداری
[ریاضیات] اصول عام، اصول مشترک
[آمار] اصول همگونی
[حسابداری] اصول محدوده کننده
[عمران و معماری] اصول طراحی
[حسابداری] اصول پذیرفته شده حسابداری
[حسابداری] اصول متمرکز بر نهاده ها
[برق و الکترونیک] اصول حداقل
[حسابداری] اصول متمرکز برستانده ها
[حسابداری] اصل فراگیر

معنی کلمه principles به انگلیسی

principles of the jewish faith
• 13 basic principles of judaism that were developed by the rambam
adhered to his principles
• followed his conscience, was faithful to his scruples, "stuck to his guns"
basic principles
• basic tenet, basic law
boy scouting principles
• moral and behavioral code of the boy scouts (organization for boys which emphasizes outdoor life and service to others)
declaration of principles
• declaration to establish palestinian self-rule in the west bank and gaza (signed at the white house on september 1993)
• formal statement of intentions, statement of beliefs, statement of tenets
generally accepted accounting principles
• basic ideas of accounting that are agreed upon as conventional (by the body that oversees the accounting profession), gaap
labor principles
• 39 types of work that are forbidden on the sabbath (according to jewish law)
live up to one's principles
• live a lifestyle that is compatible with one's beliefs
lived up to his principles
• stuck to his beliefs, did not compromise his personal convictions
man of principles
• a man with integrity, a person with morals, upright person
moral principles
• ethics, beliefs on moral issues
peter principles
• humorous theory which describes the tendency of bureaucracies to promote employees till they reach their level of incompetence
shaky in one's principles
• has unstable principl ...

principles را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد
اصول
Somaye
اصل ها قانون ها
As
مبانی
معصومه
بنیادی
پیکی
اصول
Bahar
اصول
Zahra
اصول و قواعد و يا مرام و معرفت
محیا
آموزه
saba
اصل ها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی principles
کلمه : principles
املای فارسی : پرینکیپلس
اشتباه تایپی : حقهدزهحمثس
عکس principles : در گوگل

آیا معنی principles مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران