برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1352 100 1

pressure group

/ˈpreʃərˈɡruːp/ /ˈpreʃəɡruːp/

گروه فشار (که با فشار وارد آوردن به اولیای امور و نمایندگان مجلس و غیره اعمال نفوذ می کند)

بررسی کلمه pressure group

اسم ( noun )
• : تعریف: any special-interest group that tries to influence government officials and legislation through publicity, lobbying, or the like.
مشابه: lobby

واژه pressure group در جمله های نمونه

1. They are a small but noisy pressure group .
[ترجمه ترگمان]آن‌ها گروه فشار کوچک اما پر سر و صدا هستند
[ترجمه گوگل]آنها یک گروه فشار کوچک اما پر سر و صدا هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The pressure group has won a number of concessions on environmental policy.
[ترجمه ترگمان]گروه فشار تعدادی از امتیازات را در سیاست محیط‌زیست به دست آورده‌است
[ترجمه گوگل]گروه فشار تعدادی از امتیازات در زمینه سیاست های زیست محیطی را به دست آورده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The pressure group is pushing for a ban on GM foods.
[ترجمه ترگمان]گروه فشار برای ممنوعیت غذاهای اصلاح‌شده ژنتیکی فشار وارد می‌کند
[ترجمه گوگل]گروه فشار برای ممنوعیت غذاهای GM تحت فشار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. a pressure group that is campaigning to make cannabis legal .
[ترجمه ترگمان]یک گروه فشار که تلاش می‌کند تا شاهدانه را قانونی کند
[ترجمه گوگل]یک گروه فشار که مبارزات انتخاباتی را برای مبارزه با قارچ ها قانونی می کند ...

معنی کلمه pressure group به انگلیسی

pressure group
• group which works for a specific cause, lobbyists
• a pressure group is an organization that campaigns to make a government or other authority take a particular course of action.

pressure group را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محسن قاسمی قاسموند
گروه فشار(گروهی که از قدرت و نفوذ خود جهت به کرسی نشاندن سیاست های مورد نظر خود تلاش می‌نماید.لابی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pressure group
کلمه : pressure group
املای فارسی : فشار گروپ
اشتباه تایپی : حقثسسعقث لقخعح
عکس pressure group : در گوگل

آیا معنی pressure group مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )