برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1424 100 1

present progressive


حال استمراری، ماضی قریب استمراری

واژه present progressive در جمله های نمونه

1. Her action is both present progressive and future tense.
[ترجمه ترگمان]عمل او هم در حال حاضر پیشرو و هم در آینده است
[ترجمه گوگل]اقدام او هر دو در حال حاضر مترقی و آینده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Complete the telephone conversation using the present progressive form of the verbs in brackets.
[ترجمه ترگمان]مکالمه تلفنی را با استفاده از شکل مترقی افعال در پرانتز تکمیل کنید
[ترجمه گوگل]مکالمه تلفنی را با استفاده از فعل مترادف فعلی افعال در براکت کامل کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This is an example of passive voice in present progressive.
[ترجمه ترگمان]این مثالی از صدای غیرفعال است که در حال حاضر پیشرو است
[ترجمه گوگل]این یک نمونه از صدای غیر فعال در حال حاضر مترقی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Present the structure of present progressive tense.
[ترجمه ترگمان]ساختار حالت پیشرفته فعلی را ارائه دهید
[ترجمه گوگل]ساختار زمان فعلی مترقی را ارائه کنید
...

present progressive را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

danial
در حال حاضر پیشرو است
Tara
در حال حاضر پیشرو است
احسان
حال استمراری
Hoosein
حال استمراری،یعنی کاری که در زمان حال انجام میشود.
هستی
زمان حال استمراری
Yasi
فعل هایی که در زمان آینده نزدیک اتفاق می افتد
محمد صدرا
حال استمراری
دکتر محمد حسین حدیدی
به فارسی :زمان حال
به انگلیسی:now…at the moment
سید مهدی اکبری
به سه دسته اند ....دار action verb ,stative ,ing
که افعالی اند که به صورت عمدی اند و تحت کنترل بشر اند
ستایش کریمیان
حالت استمراری
کاری ک درحال انجام شدن است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی present progressive
کلمه : present progressive
املای فارسی : پرزنت پرگرسیو
اشتباه تایپی : حقثسثدف حقخلقثسسهرث
عکس present progressive : در گوگل

آیا معنی present progressive مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )