برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1681 100 1
شبکه مترجمین ایران

prehension

/priːˈhenʃən/ /prɪˈhenʃən/

معنی: گرفتن، قبض، تسلیم، اخذ، تحویل
معانی دیگر: (با دست یا دم) گرفتن و نگهداشتن، گرفتگری، قب­

واژه prehension در جمله های نمونه

1. This is the scientific prehension for the Party's modernization consciousness, and this is the enriching, developing and innovation of the Marxist theory of the Party.
[ترجمه ترگمان]این prehension علمی برای آگاهی مدرن حزب است، و این غنی‌سازی، توسعه و نوآوری نظریه مارکسیست حزب است
[ترجمه گوگل]این اعتقاد علمی به آگاهی مدرنیزاسیون حزب است و این غنی سازی، توسعه و نوآوری نظریه مارکسیستی حزب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Meanwhile, The prehension status of the patients with university education was better than that of the patients without university education, but generally, the correct rate was not high.
[ترجمه ترگمان]در همین حال، وضعیت prehension بیماران با تحصیلات دانشگاهی بهتر از وضعیت بیماران بدون تحصیلات دانشگاهی بود، اما به طور کلی، نرخ صحیح بالا نبود
[ترجمه گوگل]در همین حال، وضعیت پیشگیری از بیماران با تحصیلات دانشگاهی بهتر از بیماران بدون تحصیلات دانشگاه بود، اما به طور کلی، نرخ صحیح بالا نبود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. So, the detailed prehension to the reasons of knowledge employee flow can help organization manage knowledge employee better.
[ترجمه ترگمان]بنابراین، اطلاعات مفصل در مورد دلایل جریان کارکنان دانشی می‌تواند به سازمان کمک کند مدیریت دانش را بهتر مدیریت کند
[ترجمه گوگل]بنابراین، احتیاط ک ...

مترادف prehension

گرفتن (اسم)
prehension
قبض (اسم)
bill , receipt , prehension
تسلیم (اسم)
surrender , submission , resignation , livery , deference , prehension , quietism , capitulation , delivery , rendition , passover , rendering
اخذ (اسم)
grasp , catch , prehension
تحویل (اسم)
transfer , livery , transference , prehension , delivery , rendition , solstice

معنی کلمه prehension به انگلیسی

prehension
• act of grasping, seizing, act of holding, act of clutching, act of gripping

prehension را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

hadis
علوم دامی: دریافت غذا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی prehension

کلمه : prehension
املای فارسی : پرهنسین
اشتباه تایپی : حقثاثدسهخد
عکس prehension : در گوگل

آیا معنی prehension مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )