برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1726 100 1
شبکه مترجمین ایران

praise

/ˈpreɪz/ /preɪz/

معنی: تحسین، ستایش، پرستش، نیایش، چاپلوسی، تعریف، تمجید، رجز، خوشامد گویی صمیمانه، تمجید و ستایش کردن، نیایش کردن، تمجید کردن، تعریف کردن، علم کردن، ریشخند کردن، لاف زدن، خوشامد گویی کردن، ستودن، ستایش کردن، چاپلوسی کردن
معانی دیگر: ستاییدن، تحسین کردن، آفرین گفتن، احسنت گفتن، مرحبا گفتن، (خدا را) نیایش کردن (به ویژه با سرود)، شکرگزاری کرن، حمد کردن، ثنا، (در اصل) ارزیابی کردن، قیمت گذاری کردن

بررسی کلمه praise

اسم ( noun )
(1) تعریف: a verbal expression of admiration, approval, or respect; commendation.
مترادف: applause, approbation, commendation, compliment, encomium, kudos, laudation
متضاد: abuse, condemnation, criticism, dispraise, obloquy, slander, stricture, vituperation
مشابه: acclaim, acclamation, accolade, approval, eulogy, flattery, honor, panegyric, plaudit, recognition, reverence, testimonial

- He received much praise for his work.
[ترجمه .] او به خاطر کارش مورد تحسین قرار گرفت.
|
[ترجمه ترگمان] از کارش خیلی تعریف و تمجید می‌کرد
[ترجمه گوگل] او برای کارش بسیار ستایش کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: the glorification of a god, ruler, or other object of worship, esp. with song.
مترادف: alleluia, hosanna, hymn, laud, paean
مشابه: glory, prayer, reverence

- They rejoiced and sang praises to their god.
[ترجمه ترگمان] آن‌ها از خدای خود شادی می‌کردند و آواز می‌خواندند
[ترجمه گوگل] آنها به خدای خود شادی کردند و ستایش کر ...

واژه praise در جمله های نمونه

1. praise the lord, the child is feeling better!
الحمدلله حال بچه بهتر شده است‌!

2. praise be (to god)
خدا را شکر

3. condign praise
تعریف به جا

4. excessive praise spoils the child
تعریف زیادی بچه را لوس می کند.

5. fulsome praise
تعریف مبالغه آمیز و زننده

6. inept praise
تعریف بی‌مورد

7. just praise
تعریف بجا

8. lavish praise
تعریف فراوان

9. niggardly praise
تعریف ممسکانه

10. sweet praise
تعریف خوشایند

11. we praise god for all the blessings which he has given us
خدا را به خاطر همه‌ی برکاتی که به ما ارزانی داشته است شکر می‌کنیم.

12. he deserves praise not punishment!
او سزاوار تحسین است نه تنبیه‌!

13. to bestow praise
ستودن

14. to follow praise with blame
پس از تعریف تکذیب کردن

15. too much pr ...

مترادف praise

تحسین (اسم)
acclaim , praise , admiration , applause , acclamation
ستایش (اسم)
eulogy , praise , accolade , adoration , worship , veneration , approbation , endorsement , commendation , laud , approval , backing , doxology , laudation , encomium
پرستش (اسم)
praise , adoration , worship , devotion , adulation , idolization
نیایش (اسم)
praise , adoration , veneration , invocation , benediction , orison
چاپلوسی (اسم)
praise , adulation , flattery , lip service , subservience , sycophancy , blarney , grease , cajolement , cajolery , toadyism , subserviency , soft soap , fraise , wagtail
تعریف (اسم)
praise , description , explanation , compliment , portrayal , circumscription , definition , quantification , portraiture
تمجید (اسم)
praise , ploy , glorification , exaltation , doxology , laudation , plaudit
رجز (اسم)
praise , epopee , paean
خوشامد گویی صمیمانه (اسم)
praise
تمجید و ستایش کردن (فعل)
praise
نیایش کردن (فعل)
praise
تمجید کردن (فعل)
praise , exalt , laud
تعریف کردن (فعل)
praise , tell , define , describe , emblazon , unreel , re-count
علم کردن (فعل)
praise , glorify , fame , apotheosize , exalt , celebrate , laud
ریشخند کردن (فعل)
praise , blandish , coax , bamboozle , cajole , carny , lout , blarney , carney , sweet-talk , wheedle
لاف زدن (فعل)
praise , brave , hector , gammon , puff , boast , brag , yelp , rodomontade
خوشامد گویی کردن (فعل)
praise , flatter , compliment , make up , chum , suck up , crouch
ستودن (فعل)
eulogize , praise , worship , adore , commend , extol , glorify , glory
ستایش کردن (فعل)
eulogize , praise , worship , adore , commend , glorify , pay tribute , laud
چاپلوسی کردن (فعل)
praise , adulate , flatter , blandish , butter , coax , collogue , sweet-talk , fraise , gloze , slaver , soft-soap , truckle , wheedle

معنی عبارات مرتبط با praise به فارسی

خدا را شکر
خدا را حمد، حمد خدارا
با دلسردی و بی علاقگی تعریف کردن (که اثرش مثل تکذیب کردن باشد)
خود ستایی، تعریف از خود، خود فروشی
حساسیت نسبت به ستایش
شایان تمجید، سزاوارتمجید، شایان ستایش، لایق تمجید

معنی کلمه praise به انگلیسی

praise
• commendation, glorification, laudation; compliments, expressions of admiration, accolades
• express admiration, commend, extol, compliment, laud
• if you praise someone or something, you express approval for their achievements or qualities.
• praise is what you say or write about someone when you are praising them.
• to sing someone's praises means to praise them in an enthusiastic way.
praise the lord
• hallelujah!, thank god! (expression of thanks to god)
praise to the skies
• praise god, praise heaven
hymn of praise
• song which praises and glorifies (generally a song to god)
words of praise
• commendation, laudation

praise را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

sania
تعریف کردن از کسی
هایکا
تحسین
فرزاد ک پ
price / prize / prise / praise
پِرِ یز // پِر آیس// پِر آیز // پِر آیس

price پِر آیس/اسم یا فعل/= ارزش.قیمت.بها.هزینه/قیمتگذاری.ارزشیابی/جایزه./تاوان.تنبیه./رشوه/مبلغ در ازای رها شدن

prize پِر آیز /اسم و فعل و صفت/ = ارزش بسیار زیاد.قدر دانستن./عزیز و گرامی داشتن./جایزه.پاداش.مژدگانی./انعام./مسابقه/عالی.نفیس./مدال./عمل بزور بازکردن چیزی یا وسیله ای که با آن چیزی را باز میکنیم./ گرفتن یا تسخیر کردن.غنیمت بعنوان پاداش پیروزی./

prise پِر آیس/اسم یا فعل یا صفت/= انعام.جایزه./ارزش دادن.قدردانی کردن./با فشار باز کردن.استفاده از نیرو برای حرکت یا باز کردن چیزی./با تلاش چیزی را از کسی بدست آوردن.

praise پِرِ یز /اسم یا فعل/ =تحسین.تعریف.ستایش.پرستش.تمجید.خوشامد گویی صمیمانه./ تمجید و ستایش کردن، نیایش کردن، تمجید کردن، تعریف کردن، علم کردن، ریشخند کردن، لاف زدن، خوشامد گویی کردن، ستودن، ستایش کردن، چاپلوسی کردن
میلاد علی پور
تشکر کردن، سپاس به جای آوردن
مرتضی فاطمی
تشویق کردن
Ayris Kianafshar
to say that something is good

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی praise

کلمه : praise
املای فارسی : پریس
اشتباه تایپی : حقشهسث
عکس praise : در گوگل

آیا معنی praise مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )