برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1410 100 1

pox

/ˈpɑːks/ /pɒks/

معنی: ابله، سیفلیس، سیفیلیس، ابله دار کردن یا شدن
معانی دیگر: (هریک از بیماری هایی که موجب جوش یا بثور می شوند) آبله، آبله مرغان، طب ابله، موجد ابله در پوست

بررسی کلمه pox

اسم ( noun )
(1) تعریف: a disease, such as chicken pox, that is characterized by a pustular skin rash.

(2) تعریف: syphilis.

واژه pox در جمله های نمونه

1. Most people who've had chicken pox once are immune to it for the rest of their lives.
[ترجمه ترگمان]بیشتر مردمی که زمانی ابله مرغان گرفته‌اند، برای بقیه عمرشان در برابر آن مقاوم هستند
[ترجمه گوگل]اکثر افرادی که یک بار در معرض صدای مرده بودند، برای بقیه زندگی خود ایمن هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She had chicken - pox and was covered in spots.
[ترجمه ترگمان]او ابله مرغان داشت و در نقاط دیگر قرار داشت
[ترجمه گوگل]او مرغ و صدف داشت و در لکه های پوشیده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I caught chicken pox off my friend at school and had to stay home for two weeks.
[ترجمه ترگمان]من در مدرسه ابله مرغان گرفتم و مجبور شدم دو هفته در خانه بمانم
[ترجمه گوگل]من مرض مرطوب را در منزل خود از مدرسه گرفتم و مجبور شدم برای مدت دو هفته به خانه برگردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Scarlet fever, mumps, chicken pox, and whooping cough floated in the air.
[ترجمه ترگمان]تب مخملک، اوریون، ابله مرغان و سیاه‌سرفه در هوا شناور بود
[ترجمه گوگل]ت ...

مترادف pox

ابله (اسم)
fool , screwball , fop , imbecile , blister , doodle , smallpox , pox , pock , dolt , variola , simpleton , half-wit
سیفلیس (اسم)
pox , lues , chancre , syphilis , old joe , pip
سیفیلیس (اسم)
pox , lues , syphilis , old joe , pip
ابله دار کردن یا شدن (فعل)
pox

معنی عبارات مرتبط با pox به فارسی

طب ابله مرغان ابله مرغان
بله گاو,بله گاوی
رویش ازابله پرازچاله است
یکجورابله مرغان

معنی کلمه pox به انگلیسی

pox
• pimples, small inflammations of the skin; syphilis, type of infectious venereal disease that can affect the entire body
• the pox is syphilis; an informal word.
chicken pox
• type of disease characterized by red itchy blisters on the skin
cow pox
• cow disease which contains a virus used in the vaccination of humans against small pox

pox را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
سیفلیس
آبله

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pox
کلمه : pox
املای فارسی : پکس
اشتباه تایپی : حخط
عکس pox : در گوگل

آیا معنی pox مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )