برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1727 100 1
شبکه مترجمین ایران

power

/ˈpaʊər/ /ˈpaʊə/

معنی: پا، حکومت، برتری، بازو، عظمت، قدرت، نیرو، برق، توان، زبر دستی، زور، سلطه، سلطنت، نیرومندی، بنیه، توش، اقتدار، قدرت دید ذره بین، سلطهنیروی برق، تهمتن، نیرو بخشیدن به، زور بکار بردن، نیرومند کردن
معانی دیگر: قوت، توانمندی، یارا، چمک، توانایی، قدرت یا توانایی بدنی، اختیار، آدم مقتدر، کشور نیرومند، (محلی) بسیار، خیلی، (ریاضی) توان، قوه، نمایا، برقی، موتوری، نیرو دادن، دارای نیروی محرکه کردن، هیدرولیکی، تواندار، قدرت الهی، خدا (خدایان)، (تلسکوپ و میکروسکوپ و غیره) بزرگنمایی

بررسی کلمه power

اسم ( noun )
(1) تعریف: the capability to act or function effectively.
مترادف: ability, capability, capacity, faculty, might, potential
متضاد: inability
مشابه: activity, aptitude, competence, energy, force, genius, qualification, skill, strength, vigor, virtue

(2) تعریف: the ability to exert authority or control over others.
مترادف: authority, command, control, governance, mastery, strength
متضاد: powerlessness, weakness
مشابه: carte blanche, clout, domination, government, influence, prerogative, supremacy, sway

(3) تعریف: a person, group, or nation that exercises authority or control, or that has wide influence.
مترادف: authority, force, government, influence, ruler, superpower, world power
مشابه: arm, command, establishment, management, power structure, powerhouse

(4) تعریف: the rights and privileges vested in a government or corporate body.
مترادف: authority, privilege, right
مشابه: control

(5) تعریف: public or military force.
مشابه: air power, arm, firepower, ordnance, sea power

(6) تعریف: physical, mechanical, or electrical energy.
مترادف: energy, force, steam, vigor
مشابه: horsepower, impetus, momentum

(7) تعریف: great effectiveness or ability to affect the emotions or mind.
مشابه: consequence, emotio ...

واژه power در جمله های نمونه

1. power and wealth have corrupted him
قدرت و ثروت او را فاسد کرده است.

2. power base
پایگاه قدرت

3. power is concentrated in a few hands
قدرت در دست‌های معدودی متمرکز شده است.

4. power is transmitted from the motor to the wheels
نیرو از موتور به چرخ‌ها منتقل می‌شود.

5. power saw
اره‌ی برقی

6. power steering
(اتومبیل) فرمان هیدرولیک

7. power tools
ابزار برقی

8. power was concentrated in the hands of the few
قدرت در دست معدودی (از مردم) متمرکز شده بود.

9. power behind the throne
قدرت پشت پرده،شخص نیرومندی که پشت پرده و به نام دیگری کار می‌کند

10. power corrupts, and absolute power corrupts absolutely
قدرت فاسد می‌کند و قدرت مطلق مطلقا فاسد می‌کند

11. power lines
خطوط انتقال نیرو،شاه سیم‌های برق،کابل‌های برق

12. power sharing
سهیم شدن در قدرت

13. power struggle
مبارزه برسر قدرت،پیکار جاه و مقام،تنازع قدرت

...

مترادف power

پا (اسم)
support , strength , partner , accident , chance , happening , foot , leg , paw , bottom , ground , end , account , part , power , peg , foundation , ped , pod , playmate
حکومت (اسم)
regimen , administration , government , reign , power , dominion , raj
برتری (اسم)
influence , power , leadership , precedence , advantage , preponderance , excellence , superiority , supremacy , preference , priority , profit , predominance , vantage , primacy , hegemony , distinction , predomination , prominence , salience , saliency , headship , majesty , excellency , predominancy , pre-eminence
بازو (اسم)
force , power , arm , lever , forearm , brachium
عظمت (اسم)
arrogance , power , pride , vastness , grandeur , greatness , glory , magnificence , immensity
قدرت (اسم)
might , potency , power , authority , rod , zing , vigor , sovereignty , nerve , posse , vim , godown , staying power , puissance , strong arm , vis
نیرو (اسم)
gut , strength , might , energy , force , power , pep , breath , vigor , blood , brawn , thrust , tuck , zip , vim , leverage , tonus , puissance , vis
برق (اسم)
brilliance , power , sparkle , scintillation , shine , sheen , electricity , lightning , flash , glaze , glint , levin , flashover , pyrogen
توان (اسم)
might , potency , power , exponent , vigor , capacitance , vim , puissance
زبر دستی (اسم)
skill , dexterity , proficiency , power , sleight
زور (اسم)
strength , might , energy , force , violence , power , vivacity , hustle , zing , strain , vigor , pressure , thrust , push , dint , tuck , zip , vim , stunt , vis
سلطه (اسم)
power , domination , sovereignty , dominance , kingship , overlordship
سلطنت (اسم)
reign , power , raj , domination , kingship , monarchy , sultanate
نیرومندی (اسم)
potency , intensity , force , power , vigor , intension , virility
بنیه (اسم)
gut , power , stamina , staying power
توش (اسم)
might , power , tonus
اقتدار (اسم)
power
قدرت دید ذره بین (اسم)
power
سلطهنیروی برق (اسم)
power
تهمتن (صفت)
power , valiant
نیرو بخشیدن به (فعل)
power , reinforce
زور بکار بردن (فعل)
power
نیرومند کردن (فعل)
power , fortify , strengthen , gird

معنی عبارات مرتبط با power به فارسی

قدرت پشت پرده، شخص نیرومندی که پشت پرده و به نام دیگری کار می کند
مصرف قدرت، مصرف برق
اتلاف قدرت
(به ویژه هواپیمای جنگی) شیرجه همراه با گاز دادن به موتور (به منظور افزودن بر سرعت)، شیرجه رفتن هواپیما، شیرجه رفتن با استفاده ازنیروی موتور طیاره
قطع قدرت، خرابی برق
(بسکتبال) بازیکن دفاعی خط جلو، فوروارد دفاعی
کارخانه برق
خطوط انتقال نیرو، شاه سیم های برق، کابل های برق
چمن زن یا علف چین موتوری
(حقوق) اجازه ی سرپرستی و فروش اموال (که از سوی یک نفر به نفر دیگر داده می شود)، وکالت ملکی
(حقوق) وکالت نامه، وکالت نامه
اختیارات کلیسای پاپ
قطع قدرت، قطع برق
...

معنی power در دیکشنری تخصصی

power
[خودرو] قدرت
[شیمی] توان ، نیرو ، قدرت
[عمران و معماری] توان - قدرت
[کامپیوتر] توان
[برق و الکترونیک] توان 1. سرعت زمانی انجام کار یا سرعتی که کار با آن انجام می شود . 2. ( P ) سرعتی که انرژِِ ی الکترزیکی با آن از قطعه ای گرفته یا به آن داده می شود و بر حسب توان اندازه گیری می شود . توان کمیت معینی است در حالی که سطح کمیت نسبی است . 3. نتیجه به دست آمده از ضرب عدد در خودش به تعداد دفعات مشخص . به این ترتیب 125 توان سوم 5 است . - توان ، قدرت
[فوتبال] قدرت
[حقوق] قدرت، اختیار، قوه
[نساجی] نیرو - قدرت
[ریاضیات] توان، قوت، نما، قوه
[پلیمر] توان
[آمار] توان
[برق و الکترونیک] تقویت کننده توان - تقویت کننده توان 1. طبقه تقویت کننده AF که قادر به تولید توان AF قابل توجهی ، بدون اعوجاج است . 2. طبقه تقویت کننده RF که وظیفه اصلی آن افزایش توان سیگنال حامل در فرستنده است .
[کامپیوتر] Power مدار تقویت توان
[ریاضیات] قوت و طول
[برق و الکترونیک] توان ظاهری
[برق و الکترونیک] افت توان
[برق و الکترونیک] پهنای باند توان محدوده بسامدی که در آن نصف توان مجاز تقویت کننده رادیویی با اعوجاج مجاز در دسترس است . این تعریف اندازه ای در توان قابل دستیابی در بسامدهای بحرانی بالا و پایین است .
[برق و الکترونیک] ترانزیستو ...

معنی کلمه power به انگلیسی

power
• strength; ability; capability; authority; exponent (mathematics); output, capacity (of electricity, etc.)
• provide power, supply with power; set in motion, drive; inspire, motivate
• operated by a motor or electricity; assisted by a power source, partially operated by a motor or electricity
• someone who has power has control over people and activities.
• if a person or a group of people takes power, or comes to power, they take charge of a country's affairs.
• you can also use power to refer to a country that is very rich or important, or has strong military forces.
• your power to do something is your ability to do it.
• if someone in authority has the power to do something, they have the legal right to do it.
• the power of something is its physical strength.
• power is energy obtained, for example, by burning fuel or by using the wind or the sun.
• electricity is often referred to as power.
• to power a machine means to provide the energy that makes it work.
• see also power of attorney.
• if someone is in power, they are in charge of a country's affairs.
• if something is within or in your power, you are able to do it.
power cut
• power outage, decrease in electrical supply, decrease in voltage
• a power cut is a period of time when the electricity supply to a particular building or area is interrupted, sometimes deliberately.
power down
• interruption in the electrical supply to a computer by turning off the electrical switch
power drill
• electric drill
power factor
• ratio of the average power divided by the apparent power in an alternating current circuit (electricity)
power failure
• power outage, decrease in electrical supply ...

power را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

لیلا
معنی توان در ریاضی
زینب
توان
ولی
توان
مازیار
قدرت، نیرو، زور. زورمندی و حتی انرژی ای مانند برق هم پاور و نیرو حساب می شود.
پیمان
به حرکت در آمدن ( در مورد وسایل موتوری)
The car is powered by electricity
shirfahm.com
خودرو: قدرت، توان
کاربر آبادیس
در ریاضی: توان
مخفف: pow
نوین قندی
You did not have the power in the electricity industry
در صنعت برق وفا نداشتی
محمد جواد حبیبی پور
تواندار کردن چیزی
پویا محمودی
دامنه قدرت
حوزه اختیار
Sahar
اعمال نظر یا اعمال قدرت کردن
سعید سیاوشی نیا
اختیاردارن - صاحب منصبان (برای اشاره به مدیران و سهامداران به صورت کلی ) . powers of a company or corporation
احسان
قوه
sahar
نیرو ، نیرومند کردن
هادی
در انرژی برق
P
در علم ریاضیات توان معنی می دهد
kim jiso
نیرو ، قدرت و عظمت
معنی یکی از آهنگا اکسو
کیم
قدرت های غربی :Western powers
Hananeh
Power در اصل سه معنی میده
۱ انرژی برای مثال:
we will use energy from the sun to(power)our cars and houses

2به معنی نیرو و قدرت
3به معنی توان در ریاضی
موفق باشید
توانداران
توانداران
Melodi Radmanesh
.Being able to do something
نیرو, انرژی, توان .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی power

کلمه : power
املای فارسی : پاور
اشتباه تایپی : حخصثق
عکس power : در گوگل

آیا معنی power مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )