برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1388 100 1

potential energy

/pəˈtenʃl̩ˈenərdʒi/ /pəˈtenʃl̩ˈenədʒi/

انرژی پتانسیل، کارمایه ی تانشی (مانند تانش موجود در فنر به هم فشرده)، نهان توان، انرژی نهانی، نیروی ذخیره

بررسی کلمه potential energy

اسم ( noun )
• : تعریف: in physics, the energy of a particle, body, or system that is determined by its position or structure. (Cf. kinetic energy.)

واژه potential energy در جمله های نمونه

1. These are kinetic energy and potential energy.
[ترجمه ترگمان]این‌ها انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل هستند
[ترجمه گوگل]این انرژی جنبشی و انرژی بالقوه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Systems tend to a minimum in potential energy.
[ترجمه ترگمان]سیستم‌ها به حداقل انرژی پتانسیل گرایش دارند
[ترجمه گوگل]سیستم ها حداقل در انرژی بالقوه تمایل دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It loses potential energy until it reaches a minimum at the bottom of the hill.
[ترجمه ترگمان]آن انرژی پتانسیل را تا زمانی که به حداقل در پایین تپه برسد، از دست می‌دهد
[ترجمه گوگل]انرژی بالقوه آن را از دست می دهد تا حداقل در پایین تپه به حداقل برسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There is also gravitational potential energy.
[ترجمه ترگمان]همچنین انرژی پتانسیل گرانشی وجود دارد
[ترجمه گوگل]انرژی بالقوه گرانشی وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را ب ...

معنی potential energy در دیکشنری تخصصی

potential energy
[برق و الکترونیک] انرژی پتانسیل انرژی ناشی از موقعیت یک ذره یا تکه ای ازماده نسبت به ذرات دیگر .
[ریاضیات] انرژی پتانسیل، انرژی ضمنی
[آب و خاک] انرژی پتانسیل،کار مایه،ذخیره شده
[شیمی] انرژی پتانسیل گرانشی ، پتانسیل گرانشی
[عمران و معماری] اصل انرژی پتانسیل کمینه - اصل حداقل انرژی پتانسیل
[عمران و معماری] انرژی پتانسیل ثابت - انرژی پتانسیل سکون
[زمین شناسی] انرژی نهفته ناخالص نظری

معنی کلمه potential energy به انگلیسی

potential energy
• energy present in a resting body (physics)

potential energy را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی potential energy
کلمه : potential energy
املای فارسی : پتانسیل انرژی
اشتباه تایپی : حخفثدفهشم ثدثقلغ
عکس potential energy : در گوگل

آیا معنی potential energy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )