برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1434 100 1

postmodern

/ˌpoʊstˈmɒdən/ /ˌpəʊstˈmɒdən/

(به ویژه ادبیات و هنر) فرامدرن، فرانوین (postmodernist هم می گویند)

بررسی کلمه postmodern

صفت ( adjective )
مشتقات: postmodernist (adj.), postmodernism (n.), postmodernist (n.)
• : تعریف: in literature and the arts, esp. architecture, coming after, and usu. reacting against, modernism.

واژه postmodern در جمله های نمونه

1. The same can be said of the postmodern discovery that the universe is expanding.
[ترجمه ترگمان]همین مساله می‌تواند درباره کشف پست‌مدرن که جهان در حال گسترش است، گفته شود
[ترجمه گوگل]همانطور که می توان گفت کشف postmodern است که جهان در حال گسترش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Similarly, postmodern culture is also seen as highly diverse and mass produced.
[ترجمه ترگمان]به طور مشابه، فرهنگ فرامدرن به شدت متنوع و انبوه تولید می‌شود
[ترجمه گوگل]به طور مشابه، فرهنگ پست مدرن نیز به عنوان بسیار متنوع و توده ای تولید می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The latter constitute an emergent postmodern transformation based on the resurgent realities of body, nature, and place.
[ترجمه ترگمان]دومی، یک تحول فرامدرن بر پایه حقایق resurgent بدن، طبیعت و مکان را تشکیل می‌دهد
[ترجمه گوگل]اینها یک تحول ظهور پست مدرن بر مبنای واقعیت های مجدد بدن، طبیعت و مکان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In what follows I shall claim that postmodern cultural forms do indeed signify, only that they signify differently.
...

معنی کلمه postmodern به انگلیسی

postmodern
• belonging to the postmodern movement in art and architecture (supports use of complex and decorative styles, with emphasis on local historical styles - opposed to the principles of modernism)

postmodern را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Akbar Dorri
پسا نوگرایی ، فرا نوخواهی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی postmodern
کلمه : postmodern
املای فارسی : پستمدرن
اشتباه تایپی : حخسفئخیثقد
عکس postmodern : در گوگل

آیا معنی postmodern مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )