برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1433 100 1

poor law


قانون نگهداری از تهیدستان

واژه poor law در جمله های نمونه

1. Poor Law administrators in practice operated with considerably varying degrees of harshness or generosity.
[ترجمه ترگمان]مدیران ضعیف قانون در عمل با درجات متفاوتی از خشونت یا سخاوت عمل می‌کردند
[ترجمه گوگل]مدیران فقیر قانون در عمل با شدت درجات مختلف سختی یا سخاوتمندانه عمل می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Historians of the Poor Law have discerned a more sympathetic attitude towards the settled poor and even in respect of removal proceedings.
[ترجمه ترگمان]مورخان قانون ضعیف نگرش همدلانه نسبت به فقرا و حتی در رابطه با روند حذف را تشخیص داده‌اند
[ترجمه گوگل]مورخان قانون ضعیف، نگرش نسبت به ناتوانی مهاجران و حتی در مورد پرونده های حذف شده را تشخیص داده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Their legacy from the poor law was a stock of homes, for the elderly and disabled, that were ex-workhouses.
[ترجمه ترگمان]میراث آن‌ها از حقوق مستمندان یک انبار برای سالمندان و افراد معلول بود
[ترجمه گوگل]میراث آنها از قانون ضعیف، سهامی از خانه ها، برای سالمندان و معلولین بود که خانه های سابق بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Henc ...

poor law را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی poor law
کلمه : poor law
املای فارسی : پور لاو
اشتباه تایپی : حخخق مشص
عکس poor law : در گوگل

آیا معنی poor law مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )