برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1399 100 1

poem

/ˈpoʊɪm/ /ˈpəʊɪm/

معنی: نظم، شعر، منظومه، چکامه، چامه
معانی دیگر: سرواد

بررسی کلمه poem

اسم ( noun )
(1) تعریف: a piece of writing, often in rhythmic verse and sometimes rhyming, that is characterized by vivid, compressed language and strong emotional force.
مترادف: lyric, song, verse
مشابه: ballad, ode, sonnet

(2) تعریف: something with qualities similar to those of a poem.
مشابه: melody, music, song

- His short piano pieces are poems.
[ترجمه پارسا] قطعات کوتاه پیانو شعر او هستند
|
[ترجمه ترگمان] قطعه‌های کوتاه پیانو شعر هستند
[ترجمه گوگل] قطعات پیانو کوتاه او شعر هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه poem در جمله های نمونه

1. a poem by hafez
شعری از حافظ

2. a poem full of commonplace moralities
شعری مملو از پندآموزی‌های پیش پا افتاده

3. a poem in the rough
شعر پیش‌نویس شده

4. a poem that reads several ways
شعری که چند جور معنی می‌دهد

5. a poem written in imitation of hafez
شعری که به تقلید از حافظ نوشته شده است

6. beautiful poem
شعر زیبا

7. her poem captured everyone's imagination
شعر او خیال و تصور همه را به خود جلب کرد.

8. her poem left a deep impression on me
شعر او بر من اثر ژرفی داشت.

9. his poem is a slavish immitation of sohrab's work
شعر او تقلید کورکورانه‌ای از اثر سهراب است.

10. his poem is full of obscenities
شعر او پر از هرزه‌درایی است.

11. my poem was printed in a magazine
شعر من در یک مجله چاپ شد.

12. the poem is a classic example of the khorassani style
این شعر نمونه‌ی برجسته‌ای از سبک خراسانی است.

13. the poem was rendered into english two years ago
...

مترادف poem

نظم (اسم)
order , arrangement , discipline , system , array , rank , regularity , verse , poetry , poem , rhyme , collocation , meter , rime
شعر (اسم)
song , verse , balladry , poetry , poem , rhyme , rime , poesy
منظومه (اسم)
system , poem , epopee
چکامه (اسم)
ode , poem
چامه (اسم)
poem

معنی عبارات مرتبط با poem به فارسی

شعری که جایزه برده است
نثر مسجع
سبک یاساختمان شعر
سمفونی شعری (قطعه ی موسیقی سمفونیک مبتنی بر یک داستان ادبی یا تاریخی)
رجوع شود به: symphonic poem، شعر سمفونی، شعر متشابه التلفظ، شعر دارای ترادف

معنی کلمه poem به انگلیسی

poem
• literary work that is written in verse
• a poem is a piece of writing in which the words are chosen for their beauty and sound and are carefully arranged, often in short lines which rhyme.
heroic poem
• poem about the voyages and accomplishments of a hero, epic poem
narrative poem
• epic poem, poem which tells a story
prose poem
• prose similar to a poem
recite a poem
• say a poem out loud and by memory
simple poem
• poem from the middle ages that is made entirely with weighted meter

poem را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا ایزدی
شعر و یاشعر داستانی.
ebi
سروده
السا
بیاین استار گرل p2l3r2
معنی شعر
آریا خانه خواه
a piece of writing in short lines with similar sounds at the end of lines
نوا
شعر یا داستان
saba
شعر
Saadi is a kind of poet and he write alt of poems
shiva_sisi‌
a piece of writing in short lines with similar sounds at the end of lines
HHH
شعر یا شعر داستانی
آتنا صابرنژاد
a piece of writing, often in rhythmic verse and sometimes rhyming, that is characterized by vivid, compressed language and strong emotional force
tinabailari
My father read poems of Hafez on Yalda night
پدر من در شب یلدا اشعاری از حافظ خواند 👟👟👟
فرشاد
شعر
فرقش با poetry اینه که poem به یک قطعه شعر یا یک سروده اطلاق میشه ولی منظور از poetry ، مفهوم کلی دنیای شعر و شاعری هستش.
Poem اسم قابل شمارش هست.
We had to memorize a poem
Poetry اسم غیرقایل شمارش هست.
We had to memorize a piece of poetry
التن قاسمپور
شعر،سروده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی poem
کلمه : poem
املای فارسی : پوم
اشتباه تایپی : حخثئ
عکس poem : در گوگل

آیا معنی poem مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )