برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1463 100 1

pineal gland


غده صنوبری

واژه pineal gland در جمله های نمونه

1. Crow split his enemy's skull to the pineal gland.
[ترجمه ترگمان]کرو جمجمه دشمن رو به غده صنوبری تقسیم کرده
[ترجمه گوگل]کلا تقسیم جمجمه دشمن خود را به غده عنکبوتی تقسیم می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In reality it is a membrane, the pineal gland, regarded in the East as the seat of extra-sensory perception.
[ترجمه ترگمان]در واقع این یک غشا است، غده پینه آل، در شرق به عنوان صندلی برداشت حسی اضافه در نظر گرفته می‌شود
[ترجمه گوگل]در حقیقت این غشا، غده عنکبوتی است که در شرق به عنوان صندلی ادراک بیش از حد حسی در نظر گرفته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Once, it seems, the pineal gland was an eye.
[ترجمه ترگمان] به نظر میاد غده صنوبری یه چشم بوده
[ترجمه گوگل]یک بار به نظر می رسید، غده پنبه ای چشم بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The pineal gland is a small structure buried deep on the brain.
[ترجمه ترگمان]غده پینه آل یک ساختار کوچک است که در عمق مغز دفن شده‌است
[ترجمه گوگل]غده پنبه ای ...

معنی کلمه pineal gland به انگلیسی

pineal gland
• epiphysis, small endocrine gland which is located in the center of the brain and secretes the hormone melatonin (anatomy)

pineal gland را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Nadia MOG
غده پینه آل(اپی فیز)

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pineal gland
کلمه : pineal gland
املای فارسی : پینیل گلند
اشتباه تایپی : حهدثشم لمشدی
عکس pineal gland : در گوگل

آیا معنی pineal gland مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران