برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1723 100 1
شبکه مترجمین ایران

piece

/ˈpiːs/ /piːs/

معنی: مهره، تکه، قطعه، لقمه، پاره، بخش، نمونه، سر، خرده، دانه، پارچه، کمی، عدد، اسلحه گرم، قطعه ادبی یا موسیقی، نمایشنامه قسمت، یک تکه کردن، جور شدن، ترکیب کردن، وصله کردن
معانی دیگر: لخت، برخ، لزگه، لت، شرحه، داغان، لشکه، پرگاله، پینه، (زمین و پارچه و غیره) قواره، (پارچه) طاقه، توپ، (با واژه هایی مانند: advice و luck و information و news و treachery) یک (چند)، (با اشیایی مانند: furniture و luggage و jewellry و porcelain) دانه، (موسیقی و شعر و غیره) قطعه، اثر، مقاله، سکه، (انگلیس - قدیمی - خودمانی) زن، تیکه، (قدیمی) تفنگ، هفت تیر، (امریکا - عامیانه) فاصله، (خیاطی) وصله زدن، گشاد کردن، تکه افزودن به، قطعه چسباندن یا دوختن به، سر هم دوختن، (با: together) به هم چسباندن یا وصل کردن، سر هم کردن، کنار هم گذاشتن، (با هم) تلفیق کردن، پی بردن (از راه کنار هم گذاشتن اطلاعات یا شواهد و غیره)، نتیجه گیری کردن، (شطرنج و نرد و غیره) مهره، (محلی) نفر، آدم، (خودمانی) سهم، حصه، فقره، قدری

بررسی کلمه piece

اسم ( noun )
عبارات: go to pieces, of a piece, a piece of the action
(1) تعریف: a section or part separated from the whole.
مترادف: fragment, part, portion, section, segment
مشابه: bit, cantle, chunk, component, constituent, detachment, division, element, fraction, hunk, length, nub, parcel, rag, sector, slab, subdivision

- a piece of the smashed headlight
[ترجمه A.A] یک تکه از چراغ جلو خردشده
|
[ترجمه ترگمان] یک تکه چراغ خرد شده
[ترجمه گوگل] یک قطعه از چراغ های شکست خورده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- a piece of pie
[ترجمه ترگمان] یک تکه پای
[ترجمه گوگل] یک قطعه پای
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: an individual item that belongs to a class of such items.
مترادف: item
مشابه: component, constituent, element, member, part, specimen, unit

...

واژه piece در جمله های نمونه

1. a piece of bread
یک پاره نان

2. a piece of chalk for writing
یک تکه گچ برای نوشتن

3. a piece of copper wire
یک تکه سیم مسی

4. a piece of good advice
یک نصیحت خوب

5. a piece of land
یک قواره (یا قطعه) زمین

6. a piece of meat
یک لخته گوشت

7. a piece of metal
یک تکه فلز

8. a piece of paper
یک صفحه (یا تکه) کاغذ

9. a piece of sculpture
یک مجسمه

10. a piece of stone is lifeless
(یک تکه) سنگ بی‌جان است.

11. backgammon piece
مهره‌ی نرد

12. to piece a pair of trousers
شلوار را وصله کردن

13. to piece together parts of an engine
قطعات موتور را سر هم کردن

14. to piece together the truth
به حقیقت پی بردن

15. a piece of cake
(خودمانی) راحت و آسان،مثل آب خوردن ...

مترادف piece

مهره (اسم)
die , vertebra , piece , bead , nut , marble , glaze , shell resembling a pearl
تکه (اسم)
slice , lump , bit , whit , tailing , portion , gob , lot , fragment , item , patch , piece , dab , chunk , morsel , shred , nub , slab , cantle , scrap , doit , dribblet , loaf , ort , smidgen , nubble , pane
قطعه (اسم)
section , tract , lump , bit , part , share , portion , lot , passage , stretch , fragment , segment , mainland , block , panel , piece , goblet , dab , bloc , plank , slab , plat , plot , doit , internode , nugget , pane , snip
لقمه (اسم)
slice , bit , gobbet , piece , mouthful , morsel
پاره (اسم)
bit , part , portion , rag , bribe , fragment , fritter , piece , shred , mammock , scrap
بخش (اسم)
section , party , region , leg , part , share , portion , sect , lot , division , fate , distribution , precinct , segment , canton , branch , member , zone , district , subregion , department , item , piece , heritage , quarter , borough , parish , sector , parcel , commune , county , riding , moiety , installment , squadron , wing of building
نمونه (اسم)
example , instance , exemplar , parable , exemplum , progenitor , precedent , piece , breadboard , sample , model , specimen , module , paradigm , typicality
سر (اسم)
slide , secret , edge , end , mystery , point , acme , top , head , tip , inception , beginning , chief , origin , apex , vertex , cover , corona , incipience , headpiece , extremity , glide , piece , flower , lid , pate , noddle , pash , plug , inchoation , lead-off , nob , noggin , sliding
خرده (اسم)
small , particle , bit , grain , sliver , fragment , fritter , anything small , crumb , debris , filings , mote , piece , shred , shiver , splinter , spall , vestige , groat , snip , small piece , spill , tittle , vestigium
دانه (اسم)
grain , kernel , bait , seed , granulation , bean , piece , granule , berry , pill , birdseed , furuncle , rash , whelk , knurl , currant , semen
پارچه (اسم)
stuff , lot , piece , cloth , fabric , textile , tissue
کمی (اسم)
deficiency , exiguity , piece , peep , rarity , extenuation , paucity , insignificance , insufficiency , insignificancy , infrequency , insufficience , soupcon
عدد (اسم)
number , figure , quantity , preparations , piece , digit , numeral , military supplies
اسلحه گرم (اسم)
piece , firearm , shooting iron
قطعه ادبی یا موسیقی (اسم)
piece
نمایشنامه قسمت (اسم)
piece
یک تکه کردن (فعل)
piece
جور شدن (فعل)
be sorted , piece
ترکیب کردن (فعل)
incorporate , unite , combine , compound , agglutinate , synthesize , merge , make up , piece , concoct , confect , constitute
وصله کردن (فعل)
clobber , patch , piece , vamp , clout

معنی عبارات مرتبط با piece به فارسی

امر مهم، فقره برجسته، کار پر اهمیت، خوراک اصلی
بخش عمده خوراک، مثلا تیکه بزرگی از گوشت
بط وریکپارچه رنگ کردن بطوریکپارچه رنگ کردن
(پارچه و بافتنی) رنگرزی شده پس از بافته شدن
رجوع شود به: yard goods
(سابقا) دلار اسپانیایی و امریکای جنوبی (برابر با هشت real)، دلاراسپانیولی
کاری که مزد ان ازروی کارکرد داده میشود، کارمقاطعه، مقاطعه کاری
قبضه ی توپ
تصویرجنگ
قسمت میانی اسباب روی میز، میانه
رجوع شود به: mantelpiece، نمای بخاری، گچبری بخاری
سخن انگیز (هر شی که موجب مکالمه شود مثلا یک بشقاب زیبا و قدیمی)
توپ صحرائى
تصویرگل، ارایش گل، گل کاری
...

معنی piece در دیکشنری تخصصی

[نساجی] قطعه - توپ پارچه - تکه - طاق پارچه - قطعه پارچه - عدد - مقدار - بخش - قسمت - وصله کردن - سر هم کردن
[نساجی] کربونیزه کردن پارچه
[نساجی] جدا کردن غلتک حاوی پارچه از ماشین بافندگی - برداشت توپ پارچه از ماشین طاق پیچ
[نساجی] رنگرزی طاقه- طاقه رنگ کنی - طاقه رنگ کردن
[نساجی] طاقه پارچه رنگرزی شده - توپ پارچه رنگرزی شده
[نساجی] رنگرزی پارچه - رنگرزی توپ پارچه
[نساجی] توپ پارچه - طاقه پارچه - قواره پارچه - پارچه - قماش
[نساجی] شماره قطعه - شماره طاقه
[صنعت] قطعه ، یک جزء از یک قطعه
[نساجی] شستشوی پارچه جهت گرفتن چرک و چربی آن - چربی گیری پارچه توسط شستن
[نساجی] پیوند زدن - یکسره کردن
[نساجی] پشم بازو ( پشم پایین کتف گوسفند مرینوس که پشمی کوتاه و محتوی خار وخس و دانه های زیاذی است )
...

معنی کلمه piece به انگلیسی

piece
• slice; part; segment; tool; creation, work; coin
• join parts together, attach segments
• -piece combines with numbers to indicate that a set of things contains a particular number of items or members.
• a piece of something is a portion, part, or section of it.
• a piece of something is also an individual item of it.
• you use piece to refer to an individual group of facts or an individual action or product.
• a piece is also something that is written or created, such as an article, work of art, or musical composition.
• you can refer to specific coins as pieces. for example, a 10p piece is a coin that is worth 10p.
• in a board game, the pieces are the objects which you move around the board.
• if someone or something is still in one piece after a dangerous experience, they are not damaged or hurt.
• if you go to pieces, you lose control of yourself because you are nervous or upset; an informal expression.
• if someone tears you to pieces or pulls your work to pieces, they criticize you or your work very severely; an informal expression.
• if you piece together the truth about something, you gradually discover it.
• if you piece something together, you gradually make it complete by joining its parts together.
piece of cake
• easy task, simple job, "child's play"; slice of cake, bit of cake
piece of flesh
• beautiful girl, attractive woman
piece of land
• section of land, piece of ground
piece of meat
• slice of meat, cutting of meat
piece of money
• coin, currency
piece of music
• musical composition, song
piece of paper
• folio, sheet of paper ...

piece را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

من
قطعه
ی.ج
بخش
قطعه
پاره
پیکر
parsa
تکه
محمد حسین احمدی
قطعه_بخش
مسعود طلایی
عدد،دانه(چمدان و مبل و...)
اتنا
پارچه
غلامحسین آرام
توپ(پارچه)، به صورت توپ in the piece
میلاد علی پور
جمع آوری کردن، گردهم آوردن
سایه مهاجر
say your piece
حرفتو بزن
سمن زنجانی
[هنر] کار، اثر، قطعه
محمدحسین رضامهر
تکه، قطعه یا بخش
Zahra👩‍🦰
مهره، تکه، قطعه، لقمه، پاره، بخش، نمونه، سر، خرده، دانه، پارچه، کمی، عدد، اسلحه گرم، قطعه ادبی یا موسیقی، نمایشنامه قسمت، یک تکه کردن، جور شدن، ترکیب کردن، وصله کردن
Zahra👩‍🦰
معنی: مهره، تکه، قطعه، لقمه، پاره، بخش، نمونه، سر، خرده، دانه، پارچه، کمی، عدد، اسلحه گرم، قطعه ادبی یا موسیقی، نمایشنامه قسمت، یک تکه کردن، جور شدن، ترکیب کردن، وصله کردن
معانی دیگر: لخت، برخ، لزگه، لت، شرحه، داغان، لشکه، پرگاله، پینه، (زمین و پارچه و غیره) قواره، (پارچه) طاقه، توپ، (با واژه هایی مانند: advice و luck و information و news و treachery) یک (چند)، (با اشیایی مانند: furniture و luggage و jewellry و porcelain) دانه، (موسیقی و شعر و غیره) قطعه، اثر، مقاله، سکه، (انگلیس - قدیمی - خودمانی) زن، تیکه، (قدیمی) تفنگ، هفت تیر، (امریکا - عامیانه) فاصله، (خیاطی) وصله زدن، گشاد کردن، تکه افزودن به، قطعه چسباندن یا دوختن به، سر هم دوختن، (با: together) به هم چسباندن یا وصل کردن، سر هم کردن، کنار هم گذاشتن، (با هم) تلفیق کردن، پی بردن (از راه کنار هم گذاشتن اطلاعات یا شواهد و غیره)، نتیجه گیری کردن، (شطرنج و نرد و غیره) مهره، (محلی) نفر، آدم، (خودمانی) سهم، حصه، فقره، قدری
میثم علیزاده
مقدار، ذره
تکه، قطعه
دونه، عدد، تا
مرضی
مهره،نفر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی piece

کلمه : piece
املای فارسی : پیس
اشتباه تایپی : حهثزث
عکس piece : در گوگل

آیا معنی piece مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )