برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1626 100 1
شبکه مترجمین ایران

phoneme

/ˈfoʊniːm/ /ˈfəʊniːm/

معنی: صدا، صوت، اوا، واج، صدای ساده، واگ، حرف صوتی، صدای صوتی
معانی دیگر: (زبان شناسی) واج، واک

بررسی کلمه phoneme

اسم ( noun )
• : تعریف: in linguistics, any of the minimal units of sound that are part of the sound system of any language.

واژه phoneme در جمله های نمونه

1. juncture phoneme
درنگواژ،وندآوا

2. For example, at the lowest level a phoneme lattice was produced for processing by the lexical access component.
[ترجمه ترگمان]به عنوان مثال، در پایین‌ترین سطح یک شبکه واج برای پردازش توسط مولفه‌های دسترسی واژگانی تولید شد
[ترجمه گوگل]به عنوان مثال، در پایین ترین سطح یک شبکه فونم برای پردازش توسط مولفه دسترسی واژگانی تولید شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. E. g. : A specific phoneme may have several different variants depending on the phonetic environment in which it occurs.
[ترجمه ترگمان]E گرم یک واج خاص ممکن است انواع مختلف متفاوتی بسته به محیط phonetic داشته باشد که در آن رخ می‌دهد
[ترجمه گوگل]به عنوان مثال یک واکنش خاص ممکن است بسته به محیط زیست آوایی که در آن اتفاق می افتد، چندین نوع متفاوت داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A new phoneme, the velar nasal, was born.
[ترجمه ترگمان]یک واج جدید، the بینی، به دنیا آمد
[ترجمه گوگل]واژینال جدید، بینی بینی، متولد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف phoneme

صدا (اسم)
report , bruit , vocal , throat , call , tone , noise , sound , vocation , roar , yell , voice , calling , phoneme , phone , tonicity , sonance , tingle
صوت (اسم)
sound , voice , interjection , phoneme , phone
اوا (اسم)
sound , voice , phoneme , phone
واج (اسم)
phoneme
صدای ساده (اسم)
phoneme
واگ (اسم)
phoneme
حرف صوتی (اسم)
phoneme
صدای صوتی (اسم)
phoneme

معنی کلمه phoneme به انگلیسی

phoneme
• syllable; sound, utterance; smallest units of speech upon which a language is based

phoneme را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

راشین
صدای حرف
Hadi
Speech sound یا واج کوچکترین واحد زبانی که باعث تغییر در معنی کلمه می شود مثل پاک /باک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی phoneme

کلمه : phoneme
املای فارسی : فنم
اشتباه تایپی : حاخدثئث
عکس phoneme : در گوگل

آیا معنی phoneme مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )