برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1686 100 1
شبکه مترجمین ایران

person

/ˈpɜːrsn̩/ /ˈpɜːsn̩/

معنی: آدم، وجود، تن، شخص، ذات، هیکل، کس، نفر
معانی دیگر: (نادر) آدم پست، مردکه، زنکه، پسره، دختره، انسان (در برابر: حیوان یا چیز)، شخصیت حقوقی، بدن، قیافه، ظاهر، جسم، (دستور زبان) شخص، (قدیمی) رجوع شود به: personage، (قدیمی) بازیگر (نمایشنامه)، (مسیحیت) هر یک از افراد تثلیث (پدر یا پسر یا روح القدس)، پیشوند: شخص، کس [personhood]

بررسی کلمه person

اسم ( noun )
عبارات: in person
(1) تعریف: a human being.
مترادف: human, individual, soul
مشابه: creature, earthling, man, mortal, one, party, personage, somebody, woman

(2) تعریف: the body of a human being.
مترادف: body
مشابه: being, figure

- the clothes on his person
[ترجمه ترگمان] لباس‌هایش را به تن داشت،
[ترجمه گوگل] لباس شخصی اش
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: one's distinctive personality; self.
مترادف: personality, self
مشابه: being, character, ego, individual, nature, persona, psyche, spirit

(4) تعریف: in grammar, any of three pronoun categories that specify the speaker, the ones spoken to, and the ones spoken about, as first, second, and third person.

واژه person در جمله های نمونه

1. person (or thing) of your dreams
شخص (یا چیز) رویایی

2. a person amenable to advice
شخصی که نصیحت پذیر است

3. a person in authority
شخصی که قدرت و حق انجام کاری را دارد

4. a person of another race
شخصی از نژاد دیگر

5. a person of consequence
آدم ذی نفوذ

6. a person of easy virtue
شخص بی ناموس

7. a person of mature age
آدم پا به سن گذاشته

8. a person of means
آدم ثروتمند

9. a person of note
یک آدم متشخص

10. a person somewhat inclined to fat
آدمی که تا اندازه‌ای متمایل به چاقی بود

11. a person who always presented a sorry figure
آدمی که همیشه لب و لوچه‌اش آویزان بود

12. a person who will stick at nothing
کسی که از هیچ کاری روگردان نیست

13. any person
هرکس

14. each person has five choices
هر کسی فرصت پنج گزینش را دارد.
...

مترادف person

آدم (اسم)
adam , man , person , one , fellow , bloke , cove , gink , homo
وجود (اسم)
quality , being , person , personality , essence , existence , entity , gink , individuation
تن (اسم)
person , flesh , body , corpus , ton
شخص (اسم)
subject , figure , man , person , one , fellow , cove , gink , wight , guy , varmint , specimen , dude , individual , geezer , human
ذات (اسم)
matter , substance , nature , person , essence , gink , hypostasis , quiddity , main point
هیکل (اسم)
person , physique , gink , statue , fan , temple , habitus
کس (اسم)
person , gink , cunt
نفر (اسم)
man , person , soldier , man jack

معنی عبارات مرتبط با person به فارسی

شخصبرجسته یابانفوذ
شخص (یا چیز) رویایی
کسیرا ملزم به ایفای وعده کردن
آدم بی خانمان، آدم آواره، ادم تبعیدی
(دستور زبان) اول شخص، اول شخص مفرد یا جمع، صیغه اول شخص درافعال وضمایر وغیره
شخصا، عملا حاضر
ازکار یا شخصی تنفرداشتن

معنی person در دیکشنری تخصصی

person
[فوتبال] شخص
[حقوق] شخص، نفر
[حقوق] شخص مختل المشاعر
[حقوق] شخص حقوقی
[سینما] تصویربردار در تلویزیون
[ریاضیات] مبلغی را بحساب بدهی کسی گذاشتن
[حقوق] گیرنده موهوم (چک)، شخص حقوقی (در حقوق انگلیس)
[حقوق] محجور، شخص فاقد اهلیت (غیر از صغیر)
[حقوق] شخص حقوقی
[حقوق] قضایی، حقوقی
[حقوق] شخص حقوقی
[حقوق] شخص حقیقی

معنی کلمه person به انگلیسی

person
• human being; individual human; body of a human
• -person combines with nouns to form new nouns which refer to someone who carries out a particular role or has a particular job. -person is often used instead of `-man' or `-woman' in order to avoid specifying what sex somebody is.
• -person also combines with numbers to form words which describe how many people a particular object or activity is intended for.
• a person is a man or a woman.
• in grammar, the first person means the speaker, or the speaker and someone else, the second person means the person or people being spoken to, and the third person means someone or something else.
• if you do something in person, you do it yourself, rather than someone else doing it for you.
• if you hear or see someone in person, you hear or see them directly, rather than on radio or television.
person of high standing
• eminent person, distinguished individual
person of prominence
• eminent person, important individual, distinguished person
person to person
• directly between one person and another; referring to a collect call that is directed at a particular person at the number being dialed
person who respects himself
• principled person
abandoned person
• one who loses hope; one who has been forsaken
able person
• capable person, someone who is skilled (at a particular task)
active person
• busy individual, industrious person
ambitious person
• aspiring person, enterprising individual
average person
• typical individual, ordinary per ...

person را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

baran
شخص. فرد
ميثم
شخص ،فرد ، ادم
m
فرد. یک نفر
مهدی
تن،شخص،آدم
فاطمه
آدمیزاد
حجت الله
نیم نفر
M.t
Dude
آتنا
آدم، فرد
ا
کَس Kas
پارسی Peson
گلی افجه
شخص ، نفر
مهتا
واژه Person
کس، تن (پارسی)
شخص، نفر (عربی)
فرشتهِ عشق
A person whose words are the word of a document with one word
كسي كه حرفو كلامش با يك كلمه حكم سند است
مرجان
One person foot in the middle
پاي يك نفر در ميان است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی person

کلمه : person
املای فارسی : پرسن
اشتباه تایپی : حثقسخد
عکس person : در گوگل

آیا معنی person مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )