برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1683 100 1
شبکه مترجمین ایران

peril

/ˈperəl/ /ˈperəl/

معنی: مخاطره، خطر، بیم زیان، در خطر انداختن، در خطر بودن
معانی دیگر: سیج، به خطر انداختن، به مخاطره انداختن، مسئولیت

بررسی کلمه peril

اسم ( noun )
(1) تعریف: the condition of being in danger; jeopardy; risk.
مترادف: danger, hazard, jeopardy, risk
مشابه: susceptibility

- His life was in peril.
[ترجمه metti] زندگیش در خطر بود
|
[ترجمه ترگمان] زندگیش در خطر بود
[ترجمه گوگل] زندگی او در خطر بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: something that creates a danger or risk; something that endangers.
مترادف: danger, hazard, menace, risk
مشابه: pitfall, threat

- the perils of walking alone at night
[ترجمه ترگمان] خطرات راه رفتن در شب،
[ترجمه گوگل] خطر رفتن تنها در شب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: perils, periling, periled
• : تعریف: to expose to risk, danger, or injury; ...

واژه peril در جمله های نمونه

1. The hunter was abandoned by the natives when he described the peril which lay ahead of them.
زمانی که شکارچی توضیح داد چه خطری پیش روی بومی هاست، او را ترک کردند

2. There is great peril in trying to climb the mountain.
تلاش برای بالا رفتن از کوه خطرات زیادی به همراه دارد

3. Our library is filled with stories of perilous adventures.
کتابخانه ما پر از داستانهایی درباره ماجراجویی های خطرناک است

4. in constant peril of death
در معرض خطر دایمی مرگ

5. the yellow peril
خطر نژاد زرد

6. at one's (own) peril
با به خطر انداختن خود

7. he recks not of the peril
او از آن خطر باک ندارد.

8. He believed his immortal soul was in peril.
[ترجمه ترگمان]او اعتقاد داشت که روح فناناپذیر او در خطر است
[ترجمه گوگل]او معتقد بود روح جاودانه او در خطر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. We are in the gravest peril.
[ترجمه ترگمان]ما در خطر بزرگی هستیم
[ترجمه گوگل]ما در معرض خطر بزرگ هستیم
[ترجمه شما] ...

مترادف peril

مخاطره (اسم)
adventure , risk , hazard , venture , jeopardy , peril , menace
خطر (اسم)
risk , hazard , jeopardy , peril , dignity , importance , danger
بیم زیان (اسم)
peril
در خطر انداختن (فعل)
peril
در خطر بودن (فعل)
peril

معنی عبارات مرتبط با peril به فارسی

1- همزمان، باهم 2- سابقا، قبلا، پیشترها، با به خطر انداختن خود
اگاه از خطر، ملتفت خطر
خطر نژاد زرد

معنی peril در دیکشنری تخصصی

[حقوق] به مخاطره انداختن، خطر، مخاطره، بیم زیان

معنی کلمه peril به انگلیسی

peril
• danger, risk, hazard
• put at risk, endanger, jeopardize
• peril is great danger; a formal word.
at one's peril
• at one's risk, at one's danger

peril را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مصیب مهرآشیان مسکنی
با خطر روبرو شدن
مصیب مهرآشیان مسکنی
خود را به خطر انداختن
مصیب مهرآشیان مسکنی
خطرناک و سهمگین
رهگذر
مخاطره
خطر
مجید رحمت خواه
خطر - به خطر انداختن
مخاطره - به مخاطره انداختن
موسی
peril(noun) =خطر،مخاطره

Definition = خطر بزرگ، یا چیزی که بسیار خطرناک است/دلیل آسیب دیدگی ، دلیل آسیب دیدن چیزی و غیره

do something at your peril = انجام کاری که ممکن است برای شما بسیار خطرناک باشد(به جون خریدن)(با به خطر انداختن جون)

examples:
1-The hunter was abandoned by the natives when he described the peril that lay ahead of them.
بومیان شکارچی را رها کردند وقتی او خطری را که بر سر راهشان بود برایشان توضیح داد.
2- There is great peril in trying to climb the mountain.
تلاش برای صعود به این کوه خطر بزرگی دارد.
3-I never felt that my life was in peril.
هیچ وقت احساس نکردم که زندگی ام در خطر است.
4-The journey through the mountains was fraught with peril (= full of dangers).
سفر از طریق کوهها مملو از خطر بود (= پر از خطرات).
5-Teenagers must be warned about the perils of unsafe sex.
باید به نوجوانان در مورد خطرات رابطه جنسی نادرست هشدار داد.
6-We underestimate the destructiveness of war at our peril.
ما ویرانگری جنگ را با به خطر انداختن جونمان دست کم گرفتیم.
7-The president said that we are entering a time of great peril.
رئیس جمهور گفت که ما در حال ورود به یک دوران پرخطر هستیم.
8- The main perils covered are fire, lightning, explosion, and earthquake.
خطرات اصلی مشمول آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار و زلزله است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی peril

کلمه : peril
املای فارسی : پریل
اشتباه تایپی : حثقهم
عکس peril : در گوگل

آیا معنی peril مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )