برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1395 100 1

performer

/pərˈfɔːrmər/ /pəˈfɔːmə/

معنی: بازیگر، سازنده، ساز زن، ایفا کننده

بررسی کلمه performer

اسم ( noun )
• : تعریف: a person who sings, acts, or does some form of entertainment for an audience; one who performs.
مشابه: entertainer

- The opera singer was only one of many performers on the talent show.
[ترجمه Armita] خواننده ی اپرا یکی از چندین اجرا کننده(نقش آفرین) در برنامه ی استعداد یابی بود.
|
[ترجمه ترگمان] خواننده اپرا تنها یکی از بازیگران نمایش استعداد بود
[ترجمه گوگل] خواننده اپرا تنها یکی از اعضای بسیاری در نمایش استعداد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه performer در جمله های نمونه

1. No artist of performer can entirely escape the lure of fame and its promise of endless admiration and respect, but there is a heavy price one must pay for it.
[ترجمه ترگمان]هیچ هنرمندی از نوازنده نمی‌تواند به طور کامل از فریب شهرت و قولی که به تحسین و احترام بی‌نهایت دارد، خلاص شود، اما قیمت سنگینی برای آن وجود دارد
[ترجمه گوگل]هیچ هنرمندی از خواننده نمی تواند به طور کامل از فریب شهرت و وعده تحقیر و احترام بی پایان فرار کند، اما یک قیمت سنگین برای آن باید پرداخت شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He was a better songwriter than performer.
[ترجمه ترگمان]او a از اجرا کننده بود
[ترجمه گوگل]او ترانه سرا بهتر از خواننده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The star performer of the match was Bill Holland who scored 26 points.
[ترجمه ترگمان]مجری ستاره این مسابقه، (بیل هلند)بود که ۲۶ امتیاز کسب کرد
[ترجمه گوگل]بازیگر ستاره این بازی، بیل هولند بود که 26 امتیاز به دست آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A performer in evening dress plays classical selections on the violin.
...

مترادف performer

بازیگر (اسم)
actor , performer , puppeteer , mummer , stager
سازنده (اسم)
performer , author , composer , maker , manufacturer , creator , constructor , builder , producer , engineer , originator , procreator , instrumentalist
ساز زن (اسم)
performer , musician , professional musician
ایفا کننده (اسم)
performer

معنی performer در دیکشنری تخصصی

[سینما] هنرپیشه - بازیگر
[سینما] اجراکننده / نوازنده

معنی کلمه performer به انگلیسی

performer
• one who performs; actor; musician
• a performer is a person who does something to entertain an audience, for example acting, singing, or playing an instrument.
• someone who is a particular kind of performer does a particular thing in the way indicated or to the standard indicated.
bad performer
• poor actor or singer, unskilled performer
star performer
• well-known performer, performer in the lead role

performer را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ftemeh
خواننده
فواد بهشتی
(سیرک) اجرا کننده، مجری - هنرمند
سجاد مصلحی
اجرا کننده-هنرمند-(تئاتر) بازیگر-(موسیقی) نوازنده-خواننده
جهان
آفریننده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی performer
کلمه : performer
املای فارسی : پرفورمر
اشتباه تایپی : حثقبخقئثق
عکس performer : در گوگل

آیا معنی performer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )