برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1581 100 1
شبکه مترجمین ایران

percent

/pərˈsent/ /pəˈsent/

معنی: در صد، فی صد، بقرار در صد
معانی دیگر: (لاتین) درصد (نشان آن: %) (per cent هم می نویسند)، یک صدم، از قرار صدی

بررسی کلمه percent

اسم ( noun )
(1) تعریف: one part or unit of each hundred, or a fraction expressed as parts of a hundred. (abbr.: pct.)

- They will receive ten percent of the profits.
[ترجمه ترگمان] آن‌ها ده‌درصد از سود را دریافت خواهند کرد
[ترجمه گوگل] آنها ده درصد سود را دریافت خواهند کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Three is fifty percent of six.
[ترجمه ali] سه پنجاه درصد شش است
|
[ترجمه Mehregan Joon] عدد۳،پنجاه درصد عدد۶ است
|
[ترجمه علیرضا] عدد سه 50 درصد عدد شش است|
[ترجمه ترگمان] سه‌تا از آن‌ها شش درصد ...

واژه percent در جمله های نمونه

1. 70 percent of those polled . . .
70 درصد از کسانی که از آنها نظرخواهی شده بود . . .

2. eighty percent of the whales today are taken in the antarctic
امروزه هشتاد درصد نهنگ‌ها در جنوبگان صید می‌شوند.

3. one percent of the win goes to the house
یک درصد بردها به قمارخانه می‌رسد.

4. seventy percent of the country voted for him
هفتاد درصد مردم به او رای دادند.

5. a ten percent saving in the consumption of electricity
یک صرفه‌جویی ده درصدی در مصرف برق

6. a twenty percent increase in the population
ازدیاد جمعیت به میزان بیست درصد

7. only thirty percent of that country's people are covered by health insurance
فقط سی درصد مردم آن کشور از پوشش بیمه‌ی درمانی برخوردارند.

8. farmers comprise fifty percent of the population
کشاورزان پنجاه درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند.

9. he discounted seventy-five percent of the office gossip
او هفتاد و پنج درصد شایعات اداره را باور نداشت.

10. a correlation of 90 percent between the two sets of data
یک همبستگی نود درصد بین دو دسته از داده‌ها (یا اطلاعات)

11. a markdown of ten percent
...

مترادف percent

در صد (اسم)
cent , percentage , percent
فی صد (اسم)
percent
بقرار در صد (اسم)
percent

معنی عبارات مرتبط با percent به فارسی

معنی percent در دیکشنری تخصصی

percent
[برق و الکترونیک] درصد
[صنایع غذایی] درصد
[نساجی] درصد
[ریاضیات] درصد
[خاک شناسی] درصداشباع بازی
[صنعت] درصد تکمیل
[ریاضیات] درصد ضایعات
[ریاضیات] خطای درصد
[برق و الکترونیک] درصد اعوجاج هماهنگ معیاری از اعوجاج هماهنگ در سیستم یا جزای آن . این مقدار برابر است با 100 برابر نسبت دیشه دوم مجموع مربهای ولتاژهای مؤثر (r.m.s ) هر کدام از بسامدهای هماهنگ جداگانه ،به ولتاژ مؤثر (r.m.s) بسامد اصلی . مقادیر جریان را می توان با مقادیر ولتاژ جایگزین کرد .
[برق و الکترونیک] در صد مدوله سازی ضریب مدوله سازی بیان شده به در صد .
[آب و خاک] شاخص درصد نرمال
[برق و الکترونیک] درصد موجک نسبت مقدار موثر ولتاژ موجک به مقدار متوسط ولتاژ کل ، بر حسب درصد . - درصد موجک ( ریپل )
[زمین شناسی] شیب درصد نسبت مستقیم میان فاصله قائم و فاصله افقی در یک سطح شیبدار، به گونه ای که برای مثال افزایش ارتفاع 3 متر در فاصله افقی 10 متر به معنای شیب 30 درصدی می باشد؛ شیب درصدی یا شیبی که در قالب درصد بیان می ...

معنی کلمه percent به انگلیسی

percent
• one part of a hundred
percent sign
• % character which symbolizes that the indicated value is a percentage
a hundred percent
• all, entire, complete; certain, sure
ninety nine percent
• nearly the total amount, 99%
one hundred percent
• total amount, entire amount, 100%; entirely, fully, certainly

percent را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ارغوان
درصد
Hossein
درصد
M.t
one part in a hudred
Mehrdad
درصد
Amir
.Present is one part in a hundred
⌛🔜⏳
%درصد
مثال:هفت درصد --->7percent
Parsa
Percent means one part in a hundred
رضاعلایی
One of the hundreds
Maysa
چت
گپ و گفت گو بین دو شخص
گلی گل گلی
در صد، فی صد، بقرار در صد
♥Amirmaghare_lover♥
.Percent is one part in a hundred
tinabailari
درصد
You got 20 percent of the answers right
شما 20 درصد درست جواب دادید �️�️�️

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی percent

کلمه : percent
املای فارسی : پرکنت
اشتباه تایپی : حثقزثدف
عکس percent : در گوگل

آیا معنی percent مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )