برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1641 100 1
شبکه مترجمین ایران

pension

/ˈpenʃn̩/ /ˈpenʃn̩/

معنی: پانسیون، مزد، حقوق، مقرری، حقوق بازنشنستگی، مستمری، پانسیون شدن، مستمری گرفتن
معانی دیگر: حقوق بازنشستگی، (به ویژه در مورد هنرمندان) مقرری، (به ویژه فرانسه) پانسیون، (اروپا) اتاق و خوراک (امریکا: room and board)، حقوق بازنشستگی دادن به، مقرری دادن، حقوق بازشنستگی

بررسی کلمه pension

اسم ( noun )
(1) تعریف: a sum of money paid regularly by the government or a former employer as a retirement or disability benefit.

- a monthly pension of two thousand dollars
[ترجمه ترگمان] مقرری ماهیانه دو هزار دلاری
[ترجمه گوگل] یک بازنشستگی ماهانه از دو هزار دلار
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a small, inexpensive hotel or boarding house, esp. in Europe.
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: pensions, pensioning, pensioned
مشتقات: pensionable (adj.), pensionless (adj.)
(1) تعریف: to pay a regular sum of money to, for retirement or disability; pay a pension to.

- The company pensions all of its employees.
[ترجمه ترگمان] این شرکت همه کارمندان خود را تحت حقوق بازنشستگی قرار می‌دهد
[ترجمه گوگل] این شرکت بازنشستگی تمام کارمندان خود را دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to dismiss or cause to retire with a pension (often fol. by off).

- Sh ...

واژه pension در جمله های نمونه

1. Pensions are often paid because of long service, special merit, or injuries received.
مستمری ها اغلب بخاطر خدمت طولانی,شایستگی های ویژه و یا جراحات وارده پرداخت می شود

2. The pension is calculated on the basis of your last year's income.
حقوق بازنشستگی بر اساس درآمد سال آخر شما محاصبه می شود

3. Mrs. Colby pensioned off her employee after thirty years of loyal service.
خانم کلبی کارمندانش را بعد از سی سال خدمت صادقانه بازنشسته کرد

4. pension off
بازنشسته کردن (با حقوق)

5. her pension amounts to $ 2000 per month
حقوق بازنشستگی او بالغ بر ماهی دو هزار دلار است.

6. disability pension
حقوق بازنشستگی معلولیت،جیره‌ی آکمندی

7. i can't hazard my pension money on such a project
نمی‌توانم پول بازنشستگی خود را برای چنین طرحی به مخاطره بیاندازم.

8. to live on a pension
با حقوق بازنشستگی زندگی کردن

9. he wanted to commute his monthly pension salary into a lump sum
او می‌خواست حقوق ماهیانه‌ی باز نشستگی خود را به یک مبلغ یکجا تبدیل کند.

10. his age entitles him to a pension
سن،او را مشمول دریافت حقوق بازنشستگی می‌کند.

11. the money you pay will count t ...

مترادف pension

پانسیون (اسم)
pension , boarding , boarding house
مزد (اسم)
pension , compensation , reward , wage , fee , wages , hire
حقوق (اسم)
emolument , due , pension , law , salary , stipend
مقرری (اسم)
emolument , pension , wages
حقوق بازنشنستگی (اسم)
pension
مستمری (اسم)
allowance , pension , maintenance allowance , scholarship , studentship
پانسیون شدن (فعل)
pension , board
مستمری گرفتن (فعل)
pension

معنی عبارات مرتبط با pension به فارسی

بازنشسته کردن (با حقوق)
حقوق بازنشستگی معلولیت، جیره ی آکمندی
حقوق بازنشستگی
حقوق تقاعد

معنی pension در دیکشنری تخصصی

pension
[ریاضیات] بازنشستگی، حقوق بازنشستگی، حقوق تقاعد، مستمری، حقوق وظیفه
[حسابداری] مزایای بازنشستگی
[حسابداری] هزینه و طرحهای بازنشستگی
[حسابداری] صندوق بازنشستگی
[حسابداری] صندوق وجوه بازنشستگی
[حسابداری] طرح بازنشستگی
[حسابداری] طرحهای بازنشستگی
[ریاضیات] حقوق وظیفه، مستمری از کار افتادگی

معنی کلمه pension به انگلیسی

pension
• financial benefit paid after a person has stopped working; boarding house; allowance, stipend
• grant a pension, give a regular payment to someone who cannot work due to old age or disability
• a pension is a regular sum of money paid to someone who is old, retired, widowed, or disabled.
• if someone is pensioned off, they are made to retire from work and are given a pension.
pension book
• in britain, a pension book is a small booklet containing payment slips, which is issued to pensioners by the government. the slips can be exchanged for money at a post office each week.
pension fund
• fund established to provide pensions for retired employees
pension fund allocation
• allotting of part of a salary to a retirement fund
pension off
• retire with a pension
pension plan
• retirement plan, plan which provides an employee with a pension once he retires
pension scheme
• a pension scheme is a scheme which enables people to receive a pension after contributing to the scheme for a certain period.
assessment pension
• pension paid to an employee in according to his seniority
comprehensive pension
• disability benefit of pension fund which can be awarded to the next of kin
dependents pension
• financial support for the family of a deceased person
disability pension
• pension received by a disabled person
entitled to pension
• having the right to regularly receive a specified sum of money (upon ret ...

pension را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسن امامی
مستمری یا حقوق بازنشستگی
🖤MANI🖤
۱. مستمری
۲. کمک هزینه
۳. حقوق بازنشستگی
۴. پرداخت منظمی که دستمزد نیست
۵. پرداختن مستمری [فعل]

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی pension

کلمه : pension
املای فارسی : پانسیون
اشتباه تایپی : حثدسهخد
عکس pension : در گوگل

آیا معنی pension مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )