برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1436 100 1

penny

/ˈpeni/ /ˈpeni/

معنی: شاهی
معانی دیگر: (انگلیس و غیره - واحد پولی برابر با یکصدم پوند - سابقا: یک دوازدهم شیلینگ) پنی، (امریکا و کانادا - یک صدم دلار) سنت، مبلغ، کوچکترین واحد پول انگلیس وامریکا

بررسی کلمه penny

اسم ( noun )
حالات: pence, pennies
عبارات: a pretty penny
(1) تعریف: a coin of the United States and Canada worth one cent.

(2) تعریف: the smaller monetary unit (pl. pence) or coin (pl. pennies) of the United Kingdom and, formerly, of Ireland, equal to one hundredth of a pound.

(3) تعریف: a former monetary unit or coin of several countries including the United Kingdom and Ireland, worth one twelfth of a shilling.

(4) تعریف: a coin of a very small value, such as a denarius.

واژه penny در جمله های نمونه

1. a penny for your thoughts
فکرت را با من درمیان بگذار،بگو به چه چیز فکر می‌کنی

2. a penny saved is a penny earned
هر یک شاهی که صرفه‌جویی شود مانند یک شاهی است که کسب شده است،صرفه‌جویی پول را زیاد می‌کند

3. not a penny
نه حتی یک شاهی

4. a pretty penny
(عامیانه) مبلغ هنگفت

5. turn an honest penny
با شرافتمندی امرار معاش کردن

6. he doesn't have a penny to his name
او یک شاهی هم ندارد.

7. to work hard for every penny
برای هر شاهی جان کندن

8. the landlord was screwing the last penny from his tenants
صاحبخانه تا شاهی آخر را از مستاجرها درمی‌کشید.

9. first, i am tired today; two, i don't even have a penny
اولا من امروز خسته‌ام،دوما حتی یک شاهی پول ندارم.

10. the honest man who paid back his debts to the last penny
مرد امینی که قرض‌های خود را تا شاهی آخر پس داد

11. the court enjoined that he (must) pay his wife's alimony to the last penny
دادگاه حکم صادر کرد که باید تا دینار آخر نفقه‌ی زنش را بدهد.

12. A penny saved is a penny gained.
...

مترادف penny

شاهی (اسم)
cress , penny , garden cress , kingship , regality

معنی عبارات مرتبط با penny به فارسی

پسوند:، به ارزش ... پنی
ارزان، پست، ارزان نویس، بی مایه
کسیکه مقالات ارزان برای روزنامه می فرستدوازروی سطرشماری پول می گیرد
(قمار) پوکر رقیق
تفریحگاه که دارای ماشین های بازی و عکاسی و غیره است
بانکی که تا یک پنی هم میتوان دران گذاشت، دیناری
دلاک ارزان یا دینار گیر
خردل پارسی
(انگلیس - عامیانه) کتاب یا مجله ی مبتذل
نمایشگاه ارزان
سوراخی برای انداختن پول خرد در ان تهیه شده و چون پول رادران می اندازند
ذره ذره پول خرج کردن، بالئامت خرج کردن
آدم خسیس، ناخن خشک، کنس
نی لبک ساده، نی کودکانه
دقیق در جزئیات، صرفه جو، یک غازی، یک قازی ...

معنی کلمه penny به انگلیسی

penny
• coin of low value; british coin of low value; coin worth one cent (used in usa and canada); fractional monetary unit of ireland and the u.k.
• a penny is a british coin worth one hundredth of a pound.
• a penny is also the amount of money that a penny is worth.
penny black
• british postage stamp
penny dreadful
• low-quality or overly dramatic novel, dime novel (british)
penny farthing
• a penny farthing is an old-fashioned bicycle that had a very large front wheel and a small back wheel.
penny for your thoughts
• what are you thinking about
penny loafer
• leather slip-on shoe with a slot on the vamp for carrying a single penny
penny pinching
• penny-pinching is the practice of spending very little money; used showing disapproval. uncount noun here but can also be used as an adjective. e.g ...penny-pinching miserly old men.
penny whistle
• a penny whistle is a simple musical instrument, consisting of a metal tube with holes in it and a mouthpiece that you blow into.
penny wise and pound foolish
• intelligent in trivial matters but foolish in important ones
penny wise pound foolish
• capable of dealing with small things but unable to manage the larger issues
bad penny
• worthless coin
cost a pretty penny
• was quite expensive
earn an honest penny
• earn money honestly, work for one's pay
earned a pretty penny
...

penny را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیرعلی کربلایی
پول بی ارزش
فرزاد زارع
بی ارزش هم میتوان گفت مگر انکه برای اسمی صفت بشود ولی در اصل پنی واحد کوچک و تشکیل دهنده پوند میباشد، هر ۱۰۰پنی یک پوند را تشکیل میدهد بنابراین ۱۰۰ پنی خوانده نمیشود بلکه یک پوند گویند مثال:هر ۱۰۰ کوروش را یک لیر در واحد ارز کشور ترکیه مینامند.
Brnzmni
سکه
شمس الدین
پاپاسی
پول سیاه
یک قران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی penny
کلمه : penny
املای فارسی : پنی
اشتباه تایپی : حثددغ
عکس penny : در گوگل

آیا معنی penny مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )