برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1725 100 1
شبکه مترجمین ایران

pennant

/ˈpenənt/ /ˈpenənt/

معنی: قلاب، پرچم سهگوش
معانی دیگر: (نیروی دریایی و غیره) پرچم سه گوش، درفش، penon پرچم سه گوش، پرچم دم چلچله ای

بررسی کلمه pennant

اسم ( noun )
(1) تعریف: a long, tapering, usu. triangular or forked flag used on ships for signaling or for identification.

(2) تعریف: any flag that is shaped like this, esp. one that bears the name of a college, other school, or athletic team.
مشابه: banner

(3) تعریف: the annual championship, or the flag symbolizing it, in a professional baseball league.

- Our team is hoping to win the pennant.
[ترجمه ترگمان] تیم ما امیدوار است که پرچم را ببرد
[ترجمه گوگل] تیم ما امیدوار است که پیروزی را کسب کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه pennant در جمله های نمونه

1. The second car was flying the Ghanaian pennant.
[ترجمه ترگمان]دومین اتومبیل در حال پرواز با پرچم غنایی بود
[ترجمه گوگل]ماشین دوم پرواز پرچم Ghanai بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The Red Sox lost the pennant to Detroit by a single game.
[ترجمه ترگمان]The به یس بال را با یک بازی از دست داد
[ترجمه گوگل]Red Sox یک بازی را به دیترویت واگذار کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Red ammunition aims for red pennant and yellow for yellow.
[ترجمه ترگمان]مهمات سرخ برای پرچم سرخ و زرد برای زرد است
[ترجمه گوگل]مهمات قرمز برای پرچم قرمز و زرد رنگ برای زرد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. And on the pennant, perfectly clear, the single letter: W, for Winslow.
[ترجمه ترگمان]و روی پرچم، کاملا واضح، تنها یک حرف: W، برای Winslow
[ترجمه گوگل]و در پرچم، واضح است، تنها نامه W، برای Winslow
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف pennant

قلاب (اسم)
link , grapnel , grappling , fish hook , hank , bracket , hook , clasp , pullback , buckle , tach , tache , gib , staple , creel , crampon , hamulus , grapple , frog , trigger , holdfast , pennant
پرچم سهگوش (اسم)
pennant , pennon

معنی کلمه pennant به انگلیسی

pennant
• long and narrow flag; miracle; pendant
• a pennant is a long, narrow, triangular flag.
• in baseball, a pennant is a flag that is given to the team that wins a league championship; used in american english.
pennant race
• (baseball) seasonal competition between the leading professional baseball teams that is held in order to win the league pennant

pennant را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا ایوبی صانع
pennon
پرچم سه گوش
Mehrab
پرچمی که به تیم برنده در بازی بیسبال (baseball) داده میشه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی pennant

کلمه : pennant
املای فارسی : پنننت
اشتباه تایپی : حثددشدف
عکس pennant : در گوگل

آیا معنی pennant مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )