برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1398 100 1

peace process

واژه peace process در جمله های نمونه

1. There was total agreement to start the peace process as soon as possible.
[ترجمه ترگمان]توافق کلی برای آغاز روند صلح در اسرع وقت وجود داشت
[ترجمه گوگل]توافق کلی برای شروع روند صلح در اسرع وقت صورت گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Despite the peace process, there are deep divisions in the community.
[ترجمه ترگمان]علی‌رغم روند صلح، شکاف‌های عمیقی در جامعه وجود دارد
[ترجمه گوگل]با وجود روند صلح، در اجتماع عمیق وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The peace process was on the brink of disaster .
[ترجمه ترگمان]روند صلح در آستانه فاجعه قرار داشت
[ترجمه گوگل]روند صلح در آستانه فاجعه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The incident threatened to put the peace process into reverse.
[ترجمه ترگمان]این حادثه تهدید کرده‌است که روند صلح را معکوس خواهد کرد
[ترجمه گوگل]این حادثه تهدید کرد که روند صلح را به عقب برگرداند
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه peace process به انگلیسی

peace process
• series of steps designed to bring peace to an area
commitment to the peace process
• obligation to go through with this process that is meant to bring peace to the region
continuation of the peace process
• going through with the peace process, continuing to fulfill the obligations of the peace process
derailing the peace process
• impeding or slowing the progress of peace negotiations
middle east peace process
• ongoing process of reaching peace between israel palestinians and other arab nations
sabotage the peace process
• cause the peace process to fail

peace process را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

توکلی
روند صلح

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی peace process مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )