برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1682 100 1
شبکه مترجمین ایران

pause

/ˈpɒz/ /pɔːz/

معنی: وقفه، مکی، سکوت، توقف، درنگ، مکی کردن
معانی دیگر: مکث، مولش، درنگ کردن، تردید کردن، مکث کردن، بازایستادن، مولیدن، (با: on یا upon) توقف کردن، (در جایی) باقی ماندن، (موسیقی) طولانی کردن نت یا مکث (بنا به سلیقه ی رهبر سمفونی)، (معانی بیان) رجوع شود به: caesura، مکک، مکک کردن

بررسی کلمه pause

اسم ( noun )
(1) تعریف: a temporary stop.
مترادف: abeyance, break, halt, hiatus, intermission, interval, letup, suspension
مشابه: breather, catch, cessation, interim, interruption, lull, recess, respite, stop, time-out

(2) تعریف: a momentary hesitation that emphasizes what one has just said, or that reflects consideration of what one has just heard.
مشابه: caesura, gap, hesitation, wait
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: pauses, pausing, paused
مشتقات: pauseless (adj.)
(1) تعریف: to stop or delay temporarily; hesitate.
مترادف: halt, hesitate, intermit, recess, suspend
مشابه: balk, break, delay, interrupt, stop, wait

(2) تعریف: to linger.
مترادف: linger, tarry
مشابه: delay, rest, stay, stop, wait

- They paused for a minute to admire the view.
[ترجمه ترگمان] لحظه‌ای درنگ کردند تا منظره را تحسین کنند
[ترجمه گوگل] آنها برای یک دقیقه برای تحسین این دیدار توقف کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه pause در جمله های نمونه

1. she didn't pause for breath until she reached the top floor
او برای نفس گرفتن مکث نکرد تا رسید به طبقه‌ی آخر.

2. give (someone) pause
دچار تردید کردن

3. after a long pause she said, "no!"
پس از یک مکث طولانی گفت ((نه‌!))

4. without a moment's pause
بدون لحظه‌ای درنگ

5. he dispatched the shishkebab without pause
او چلوکباب را بدون معطلی بالا داد.

6. he talked for two hours without a pause
او بدون وقفه دو ساعت حرف زد.

7. he works from dawn to dusk, nor does he pause for rest
او از سحرگاه تا غروب کار می‌کند و برای استراحت هم مکث نمی‌کند.

8. the continuation of the boxing match after a short pause
از سر گیری مشت‌بازی پس از مکث کوتاه

9. the fear of what might come after death gave hamlet pause
ترس از آنچه که بعد از مرگ خواهد آمد هاملت را به تردید انداخت.

10. Shall we take a pause here?
[ترجمه ترگمان]باید اینجا مکث کنیم؟
[ترجمه گوگل]آیا ما اینجا را ترک کنیم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف pause

وقفه (اسم)
suspension , abeyance , break , pause , interval , hiatus , standstill , cease , paralysis , stick , gap , station , timeout , caesura , chasm , jib , deadlock , desuetude
مکی (اسم)
pause , halt , intermittence , backset , check , breather , cunctation , delay
سکوت (اسم)
pause , calm , still , silence , reticence , mum , quietism , reticency , taciturnity
توقف (اسم)
stop , cessation , suspension , pause , stay , stand , cease , close , syncope , flag stop , holdback , tarriance , stopple
درنگ (اسم)
pause , halt , hesitance , hesitancy , hesitation , haw , tarry , tarriance
مکی کردن (فعل)
break , pause , halt

معنی عبارات مرتبط با pause به فارسی

دچار تردید کردن

معنی pause در دیکشنری تخصصی

[سینما] قاب ایستا / قاب ایستایی
[کامپیوتر] فرمان PAUSE
[برق و الکترونیک] وقفه ، توقف دادن
[کامپیوتر] دستور العمل توقف ؛ دستورالعمل وقفه

معنی کلمه pause به انگلیسی

pause
• cessation, stop, break; intermission, suspension
• stop, halt, cease, discontinue
• if you pause while you are speaking or doing something, you stop for a short time. verb here but can also be used as a count noun. e.g. she continued after a pause.
pause upon
• be delayed on, stop on, dwell upon

pause را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

H👸
توقف
M.m
مکث کردن
Aylar
درنگ کردن،مکث
Yasha. d
مکث کردن، درنگ کردن، توقف کردن
Pause =stop
Dana Ghaffari
آرام گرفتن
متوقف شدن
علی حقی
پنجه خرس
هلیا احمدی
این کلمه در موسیقی به کار میرود به معنای نگه داشتن نت یا آکورد به مدت دلخواه است
n.m
متوقف شدن.. مکث کردن
akamrahimi50@gmail.com
paws میشه پنجه(خرس، گربه و ...)
ایرزاد
pause
گُسَست ، آسایه ، آسودار، غُنایه ، غُنود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی pause

کلمه : pause
املای فارسی : پاوس
اشتباه تایپی : حشعسث
عکس pause : در گوگل

آیا معنی pause مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )