برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1438 100 1

pathos

/ˈpeɪθas/ /ˈpeɪθɒs/

معنی: ترحم، گیرندگی، عامل وموجد ترحم وتاثر
معانی دیگر: رقت، دلسوزی، حالت رقت بار، وضع ترحم انگیز، اسفناکی، جانگدازی

بررسی کلمه pathos

اسم ( noun )
(1) تعریف: a quality in life or art that evokes pity, sadness, or compassion.

- The film is serious and filled with pathos, and yet the viewer comes away with a sense of hopefulness.
[ترجمه ترگمان] فیلم جدی و پر از گیرایی است، و با این حال بیننده با یک حس امیدواری خارج می‌شود
[ترجمه گوگل] این فیلم جدی و پر از پاتو است، و در عین حال بیننده با احساس امیدواری میافتد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: pity or sorrow.

واژه pathos در جمله های نمونه

1. her suffering made me feel pathos
رنج او مرا دچار تاثر کرد.

2. The scene was full of pathos.
[ترجمه ترگمان]صحنه پر از ترحم بود
[ترجمه گوگل]صحنه پر از پاتو بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. There's a pathos in his performance which he never lets slide into sentimentality.
[ترجمه ترگمان]در عملکرد او حالت رقت انگیزی وجود دارد که او هرگز نمی‌گذارد دچار احساساتی شود
[ترجمه گوگل]در کار او پاتوسی وجود دارد که او هرگز اجازه نمی دهد که به احساساتش برسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The pathos of the situation brought tears to our eyes.
[ترجمه ترگمان]ترحم این وضع، اشک در چشمان ما جاری شد
[ترجمه گوگل]پاتو از این وضعیت، اشک به چشمان ما می آید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Nevertheless, Plenderleith injects genuine pathos into his tales that, on the whole, are affiliated to the great game.
[ترجمه ترگمان]با این وصف، Plenderleith به داستان‌های خود که در مجموع به این ...

مترادف pathos

ترحم (اسم)
pity , commiseration , pathos
گیرندگی (اسم)
pathos
عامل وموجد ترحم وتاثر (اسم)
pathos

معنی کلمه pathos به انگلیسی

pathos
• pity, compassion; enthusiasm; emotion
• pathos is a quality in a situation that makes people feel sadness and pity; a literary word.

pathos را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Shirinbahari
ترحم
Sara
گیرایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pathos
کلمه : pathos
املای فارسی : پتهس
اشتباه تایپی : حشفاخس
عکس pathos : در گوگل

آیا معنی pathos مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )