برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1570 100 1
شبکه مترجمین ایران

past perfect

/ˈpæstpərˈfekt/ /pɑːstpəˈfekt/

(دستور زبان) گذشته ی کامل، ماضی بعید

بررسی کلمه past perfect

اسم ( noun )
(1) تعریف: a verb tense that indicates that an action or state was completed at some indefinite time before a moment in the past, as in "They had already gone".

(2) تعریف: a verb form in this tense, such as "had gone".

واژه past perfect در جمله های نمونه

1. In stream-of-consciousness texts, past perfect tense serves to shift perspective space, switch narrative focus and reverse temporal space.
[ترجمه ترگمان]در متون stream، از زمان مناسب گذشته برای تغییر فضای پرسپکتیو، تغییر تمرکز روایت و فضای زمانی معکوس استفاده می‌شود
[ترجمه گوگل]در متون جریان آگاهی، گذشته کامل، به تغییر فضای دید، تغییر تمرکز روایت و فضای زمان معکوس کمک می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Learn to express something with Past Perfect Tense.
[ترجمه ترگمان]یاد بگیرید که چیزی را با هیجانی کامل قبلی بیان کنید
[ترجمه گوگل]یاد بگیرید برای بیان چیزی با گذشت زمان کامل
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We can use the past perfect tense to talk about an action that happened before another action in the past.
[ترجمه ترگمان]ما می‌توانیم از زمان مناسب گذشته برای صحبت در مورد اقدامی که قبل از اقدام دیگری در گذشته رخ داد استفاده کنیم
[ترجمه گوگل]ما می توانیم از زمان کامل گذشته برای بحث در مورد یک اقدام که قبل از اقدام دیگری در گذشته اتفاق افتاده است استفاده کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Lin Yutang ...

معنی عبارات مرتبط با past perfect به فارسی

معنی کلمه past perfect به انگلیسی

past perfect
• you use the past perfect tense of a verb when you are describing an action that took place before another action. it is formed by the auxiliary `had' and the past participle of a verb. in the sentence `jenny had gone home', `had gone' is the past perfect tense.

past perfect را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید مهدی اکبری
یعنی گذشته بعید فعلی که در گذشته دور می اید که قبل simple past اتفاق افتاد
I had gone to school after I eat break fast

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی past perfect

کلمه : past perfect
املای فارسی : پست پرفکت
اشتباه تایپی : حشسف حثقبثزف
عکس past perfect : در گوگل

آیا معنی past perfect مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )