برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1643 100 1
شبکه مترجمین ایران

partnership

/ˈpɑːrtnərˌʃɪp/ /ˈpɑːtnəʃɪp/

معنی: شرکت در مالکیت، مشارکت، شرکاء، انبازی
معانی دیگر: شراکت، معاضدت، همکاری، شرکت

بررسی کلمه partnership

اسم ( noun )
(1) تعریف: in law, the joint ownership of a business.

(2) تعریف: the state or condition of being a partner or partners; association.

واژه partnership در جمله های نمونه

1. partnership in irrigation projects between the states and the federal government
همکاری میان ایالت‌ها و دولت فدرال در مورد طرح‌های آبیاری

2. in partnership with my son david
با مشارکت پسرم داوود

3. the wartime partnership which existed between scientists and military men
همکاری میان دانشمندان و نظامیان در زمان جنگ

4. enter into partnership with someone
با کسی شریک شدن

5. To hedge around a partnership of love with control by law would be to destroy its base of trust in one another.
[ترجمه ترگمان]دور کردن یک هم‌کاری عاشقانه با کنترل قانون، نابود کردن پایگاه و اعتماد کردن به یکدیگر خواهد بود
[ترجمه گوگل]برای محاصره مشارکت عشق با کنترل توسط قانون، این است که پایه اعتماد آن را از بین ببریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. We are trying to develop a working partnership between local schools and industries.
[ترجمه ترگمان]ما در تلاشیم تا یک مشارکت کاری میان مدارس و صنایع داخلی ایجاد کنیم
[ترجمه گوگل]ما در حال تلاش برای ایجاد همکاری کاری بین مدارس و صنایع محلی هستیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف partnership

شرکت در مالکیت (اسم)
accession , partnership
مشارکت (اسم)
partnership , association , collectivity , intercommunity , entirety , co-ownership
شرکاء (اسم)
partnership
انبازی (اسم)
partnership

معنی عبارات مرتبط با partnership به فارسی

شرکت با مسئولیت محدود

معنی partnership در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] شرکتهای غیر سهامی
[حقوق] شرکت مدنی، شرکت غیر سهامی، شرکت تضامنی
[حقوق] شرکت بی نام (شرکتی که به نام هیچیک از شرکاء نباشد)
[حقوق] شرکت نامه (شرکت مدنی)
[حقوق] شرکت نامه
[حقوق] مشارکت ضمنی یا فرضی
[حقوق] شرکت غیرتجاری (متشکل از افراد متخصص در یک حرفه)
[حقوق] شرکت نسبی
[حسابداری] مشارکت برد برد

معنی کلمه partnership به انگلیسی

partnership
• association, collaboration, participation
• partnership is a relationship in which people or organizations work together in an equal and co-operative way.
partnership agreement
• contract that unites two or more parties for a common purpose
partnership contract
• legal agreement that is made to establish a cooperative enterprise
partnership foundation
• establishment of a partnership, building of a cooperative
partnership registrar
• official body that deals with registering partnerships
business partnership
• legal form of business involving one or more associates
general partnership
• business union in which the partners' financial responsibility is not limited
limited partnership
• business association in which the financial responsibility of some partners is limited
liquidation of a partnership
• dissolution of a partnership
liquidation of the partnership
• stoppage of cooperative activity and realization of its properties
security partnership
• cooperation for the sake of security
smart partnership
• intelligent partnership, wise association

partnership را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ساجده
شرکت های تضامنی
فدائیان
مشارکت مدنی
محمود
موسسه تصامنی
تورج
شریک زندگی - زندگی مشترک
فارسی را پاس بداریم.
مشارکت.
Partnership Sukuk
اوراق مشارکت.
Sleeping Partnership Sukuk
اوراق مضاربه.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی partnership

کلمه : partnership
املای فارسی : پارتنرشیپ
اشتباه تایپی : حشقفدثقساهح
عکس partnership : در گوگل

آیا معنی partnership مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )