برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1724 100 1
شبکه مترجمین ایران

parlance

/ˈpɑːrləns/ /ˈpɑːləns/

معنی: گفتگو، طرز سخن گفتن
معانی دیگر: طرز صحبت، (نگارش یا سخن) سبک، (طرز) بیان، (قدیمی) محاوره، مناظره، مکالمه

بررسی کلمه parlance

اسم ( noun )
• : تعریف: manner of speaking or writing, esp. word choice; vernacular.

- She was speaking in medical parlance, and I wasn't able to follow completely.
[ترجمه ترگمان] او در زبان پزشکی صحبت می‌کرد و من نمی‌توانستم کاملا از او پیروی کنم
[ترجمه گوگل] او در سخنرانی پزشکی صحبت کرد، و من نمی توانستم به طور کامل پیگیری کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The word "forsooth" is not in common parlance nowadays, although we often come across it when reading Shakespeare.
[ترجمه ترگمان] این روزها کلمه \"forsooth\" رایج نیست، هر چند ما اغلب هنگام خواندن آثار شکسپیر از آن عبور می‌کنیم
[ترجمه گوگل] کلمه 'forsooth' امروزه رایج نیست، اگر چه ما اغلب در هنگام خواندن شکسپیر با آن برخورد می کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه parlance در جمله های نمونه

1. in journalistic parlance
به اصطلاح روزنامه نگاران

2. In military parlance this is known as a fast retreat.
[ترجمه ترگمان]در زبان نظامی، این به عنوان یک عقب‌نشینی سریع شناخته می‌شود
[ترجمه گوگل]در پارلمان نظامی این به عنوان یک عقب نشینی سریع شناخته می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Oral contraceptives are collectively referred to in common parlance as 'the pill'.
[ترجمه ترگمان]contraceptives شفاهی به طور جمعی به زبان عامیانه به عنوان قرص گفته می‌شود
[ترجمه گوگل]قرصهای ضد بارداری خوراکی به طور مشترک به عنوان 'قرص' اشاره می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The phrase is common diplomatic parlance for spying.
[ترجمه ترگمان]این عبارت به زبان دیپلماتیک معمول برای جاسوسی است
[ترجمه گوگل]این عبارت دیپلماتیک رایج برای جاسوسی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. These schemes are known in common parlance as 'private pensions'.
[ترجمه ترگمان] ...

مترادف parlance

گفتگو (اسم)
talk , discussion , converse , parley , chit-chat , conversation , dialogue , dialog , conference , colloquy , parlance , tractate
طرز سخن گفتن (اسم)
parlance

معنی کلمه parlance به انگلیسی

parlance
• colloquial speech, idiom; language; conversation, talk; discussion, conference
• you use parlance in phrases such as `in common parlance' or `in medical parlance' when you want to indicate what kind of people normally use an expression that you are using; a formal word.
in military parlance
• in military language, in military jargon
legal parlance
• legal language, language used in laws and legal proceedings

parlance را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حامد
a particular way of speaking or using words, especially a way common to those with a particular job or interest
صحبت کردن و یا استفاده از کلمات به طور ی خاص،‌ بخصوص به صورتی که برای عده‌ای با شغل یا علاقه‌ای مشترک قابل فهم باشد.
(In security parlance, a "subject" is the thing requesting access to protected resources)
Glory
Modern parlance: زبان مدرن
زهرا میرحسینی
طرز سخن گفتن

diplomatic parlance ادبیات (طرز سخن گفتن) دیپلماتیک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی parlance

کلمه : parlance
املای فارسی : پرلنک
اشتباه تایپی : حشقمشدزث
عکس parlance : در گوگل

آیا معنی parlance مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )