برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1678 100 1
شبکه مترجمین ایران

parcel

/ˈpɑːrsl̩/ /ˈpɑːsl̩/

معنی: قسمت، دسته، بسته، بخش، گره، جزئی از یک کل، امانت پستی، به قطعات تقسیم کردن، در بسته گذاشتن، بسته بندی کردن، توزیع کردن
معانی دیگر: (با تداعی منفی) دسته، گروه، قطعه زمین، قواره، قسمت (امروزه فقط به این صورت: part and parcel)، (با: out) بخش کردن، سهم دادن، حصه کردن، بسته بسته کردن

بررسی کلمه parcel

اسم ( noun )
(1) تعریف: a thing or group of things wrapped or packed together for carrying or shipping; package.
مترادف: package
مشابه: box, bundle, carton, packet

(2) تعریف: a distinct piece of land, often a portion of a larger tract.
مترادف: lot, plot
مشابه: division, patch, plat, tract
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: parcels, parceling, parceled
(1) تعریف: to allocate or allot in portions (usu. fol. by out).
مترادف: allocate, allot, apportion, mete
مشابه: disburse, distribute, divide, divvy, dole, portion, ration

(2) تعریف: to make into one or more packages.
مترادف: package
مشابه: bag, box, bundle, wrap

واژه parcel در جمله های نمونه

1. a parcel of fools
یک دسته اوباش

2. a two-thousand-meter parcel of land
یک قطعه زمین دو هزار متری

3. part and parcel (of something)
بخش عمده و اساسی چیزی

4. pari sealed the parcel up with adhesive tape
پری بسته را با نوار چسب محکم بست.

5. this condition is part and parcel of the agreement we signed last year
این شرط بخشی از قراردادی است که پارسال امضا کردیم.

6. he came to control a whole parcel of maritime companies
او کنترل یک عالمه شرکت دریانوردی را به دست آورد.

7. She undid the string round the parcel.
[ترجمه ترگمان]طناب را باز کرد
[ترجمه گوگل]او رشته دور بسته را انداخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The sticky tape on the parcel came unstuck and the whole thing came undone.
[ترجمه ترگمان]یک نوار چسبناک روی بسته رها شد و همه چیز خراب شد
[ترجمه گوگل]نوار چسبناک بر روی بسته بسته شد و همه چیز به پایان رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف parcel

قسمت (اسم)
detachment , section , party , leg , share , portion , sect , lot , division , dole , proportion , segment , canton , arm , chapter , department , ratio , plank , feck , parcel , percentage , compartment , snick , grist , internode , kismet , rasher , whang
دسته (اسم)
detachment , school , section , regimen , hand , party , order , stack , handle , shaft , sect , kind , clump , clique , set , troop , stem , fagot , lever , team , pack , sheaf , army , host , corps , group , company , category , class , gang , assortment , grouping , estate , junta , ear , helm , cluster , ensign , batch , deck , knob , handhold , handgrip , bevy , tuft , fascicle , genre , genus , brigade , wisp , parcel , clan , gens , confraternity , drove , congregation , covey , stud , haft , hilt , skein , helve , horde , nib , shook , rabble , skulk , squad , trusser
بسته (اسم)
stack , pack , package , bundle , packet , wisp , parcel , fardel , trusser
بخش (اسم)
section , party , region , leg , part , share , portion , sect , lot , division , fate , distribution , precinct , segment , canton , branch , member , zone , district , subregion , department , item , piece , heritage , quarter , borough , parish , sector , parcel , commune , county , riding , moiety , installment , squadron , wing of building
گره (اسم)
knot , loop , lump , tie , clue , clew , knob , burr , snag , ganglion , parcel , node , snarl , knurl , nodus , tanglement
جزئی از یک کل (اسم)
parcel
امانت پستی (اسم)
parcel
به قطعات تقسیم کردن (فعل)
parcel
در بسته گذاشتن (فعل)
parcel
بسته بندی کردن (فعل)
pack , wrap , packet , put up , parcel
توزیع کردن (فعل)
administer , distribute , administrate , dispense , deal , give out , parcel

معنی عبارات مرتبط با parcel به فارسی

نیم مطلا، توطلایی
یکجور کاغذ خرمایی رنگ و مخکم که برای پیچیدن بسته های پستی بکارمیرود
بسته ی پستی، (امریکا) پست درجه ی چهارم، بسته پستی
بخش عمده و اساسی چیزی، جز لازم، جز لاینفک، بخش جدانشدنی

معنی parcel در دیکشنری تخصصی

[حقوق] تفکیک کردن، افراز کردن، توزیع، قطعه زمین، بخش، بسته
[زمین شناسی] تراز چند قسمتی
[آب و خاک] بسته هوا

معنی کلمه parcel به انگلیسی

parcel
• (british) package, bundle; group, gang; field, plot of land, yard
• pack, bundle; divide, partition; wrap, cover
• a parcel is something that is wrapped in paper.
parcel bomb
• explosive package sent through the mail so as to injure the recipient
• a parcel bomb is a small bomb which is sent in a parcel through the post and which is designed to explode when the parcel is opened.
parcel of land
• piece of land, plot of ground, area of land
parcel post
• postal service for sending packages and large boxes
assessor's parcel
• plot of land that is mapped and registered with city authorities (used as a basis for determining tax rate)
part and parcel
• important or required aspect
wrap up a parcel
• cover a package

parcel را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسن امامی
بسته - چیز یا چیز هایی که داخل یک کاغذ یا پارچه پیچیده شده باشد، طوری که با پست قابل ارسال باشد.
فهیمه
بسته پستی
علی هادی
بسته (بریتیش) معادل package در امریکن
معصومه انتظاری
بسته ای که توسط کاغذ یا کادو پیچیده شده باشد .مثل خرید از مغازه ای که وسایل خریدمان را در داخل قوطی کادو گذاشته است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی parcel

کلمه : parcel
املای فارسی : پرکل
اشتباه تایپی : حشقزثم
عکس parcel : در گوگل

آیا معنی parcel مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )