برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1397 100 1

parade

/pəˈreɪd/ /pəˈreɪd/

معنی: تظاهرات، جولان، خود نمایی، سان، نمایش با شکوه، میدان رژه، عملیات دسته جمعی، اجتماع مردم، نمایش، رژه، جلوه، رژه رفتن
معانی دیگر: دفیله، سان دادن، عرض اندام، جولان دادن، عرض اندام کردن، به رخ کشیدن، خرامیدن، دنیدن، گروه، سلسله، تعداد، (خود را) جا زدن، وانمود کردن، گردشگاه، (سربازان را) به خط کردن، به صف کردن، خود نمایی کردن

بررسی کلمه parade

اسم ( noun )
(1) تعریف: a public procession of people or things, esp. on the occasion of a celebration or ceremony, and usu. including band music.
مترادف: procession
مشابه: cavalcade, cortege, march, march, motorcade

(2) تعریف: an assembly or marching procession of military troops for the purpose of being inspected or displayed.
مترادف: procession
مشابه: file, inspection, march, march, review

(3) تعریف: a succession or passing array.
مترادف: progression, succession
مشابه: cavalcade, line, movement, procession, sequence, string

- the parade of illustrious leaders over the years
[ترجمه ترگمان] رژه رهبران برجسته در طول سال‌ها
[ترجمه گوگل] رژه رهبران برجسته در طول سالها
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: a display that is intended to impress.
مترادف: ostentation
مشابه: array, display, flourish, pageant, pomp, spectacle, splash

- a shameless parade of his own accomplishments
[ترجمه ترگمان] از فضل فروشی خودش رژه می‌رود،
[ترجمه گوگل] رژه بی شرمانه از دستاوردهای خود
[ترجمه شما] ...

واژه parade در جمله های نمونه

1. a parade of bestsellers
یک سلسله کتابهای پر فروش

2. a parade of witnesses testified in court
یک دسته شهود در دادگاه شهادت دادند.

3. to parade one's wealth
ثروت خود را به رخ دیگران کشیدن

4. on parade
در معرض نمایش،در حال رژه

5. a mammoth parade
یک رژه‌ی بسیار بزرگ

6. a mere parade of his knowledge
فقط نمایشی از دانش او

7. a military parade
رژه‌ی نظامی

8. a military parade
رژه نظامی

9. a triumphal parade
رژه‌ی پیروزی

10. dogmatists who parade themselves as intellectuals
خرافه‌پرستانی که خود را به عنوان روشنفکر جا می‌زنند

11. make a parade of something
پز دادن،به رخ دیگران کشیدن

12. he led the troops in the parade
در رژه او جلو قشون حرکت می‌کرد.

13. to dip the flag in a parade
در رژه پرچم را نیم‌افراشته کردن

14. workers were pressured to take part in the parade
...

مترادف parade

تظاهرات (اسم)
demonstration , parade
جولان (اسم)
parade , flounce
خود نمایی (اسم)
ostentation , parade , vaunt , frippery , show-off , panache , grandstanding
سان (اسم)
way , manner , parade , how , inspection , ostentatious show
نمایش با شکوه (اسم)
parade , pageantry
میدان رژه (اسم)
parade
عملیات دسته جمعی (اسم)
parade
اجتماع مردم (اسم)
parade
نمایش (اسم)
amusement , performance , play , display , show , appearance , demonstration , ostentation , histrionics , representation , presentation , exhibition , portrayal , parade , presentment , staging , showing , exposure , drama , flare , spectacle
رژه (اسم)
array , parade , pageant , review
جلوه (اسم)
display , sight , show , seeming , parade , flourish , luster , flaunt , bravery , flash , showing , resplendence , resplendency
رژه رفتن (فعل)
troop , parade , file , defile

معنی عبارات مرتبط با parade به فارسی

میدان سان، جولانگاه
(ارتش) فرمان آزاد، راحت باش، حالت آزاد نظامی
(ارتش) رژه با اونیفرم کامل، سان و رژه

معنی کلمه parade به انگلیسی

parade
• lineup; procession; display, exhibit
• march in a procession, arrange a procession; arrange an exhibition or display; show off, flaunt oneself
• a parade is a line of people or vehicles moving together, for example through the streets of a town, to celebrate a special event.
• when soldiers or other people parade somewhere, they march or walk there together in a formal group so that people can see them.
• when soldiers are on parade, they are standing or marching together on a formal occasion.
• if you parade something, you show it to people or make it obvious in order to make an impression on people.
• in some countries, when criminals are paraded through the streets, they are driven around or are forced to walk around in public, where other people can see them.
parade ground
• a parade ground is an area of ground where soldiers practise marching and where they hold parades.
parade one's wealth
• proudly boast about one's riches
co's parade
• commanding officer's parade
dressing parade
• parade of soldiers in dress uniform; costume parade
foreign hit parade
• radio program including a rating of foreign songs ranked according to popularity
hit parade
• listing of of the most popular songs at a particular time
• the hit parade is the list of pop records which have sold most copies over the previous week or month; an old-fashioned expression.
military parade
• military march, procession of military troops
morning parade
• check of cleanliness and organization at the beginning of each day
reveille ...

parade را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mary
An organized event e
Which people move through the streets.
negar
رژه
مهاجر
a large number of people walking or in vehicles, all going in the same direction, usually as part of a public celebration of something:

a victory parade
رژه غیر نظامی
سایه مهاجر
Stop raining on the poor woman's parade
دست از سر زن بیچاره بردار
Bahar
راهپیمایی
فاطمه موسوی
to show something in an obvious way in order to be admired برای تحسین چیزی به روشی آشکار نشان داده شود.
An extended, usually showy succession
An ostentatious show; an exhibition نمایشی پرتحرک؛ نمایشگاه
A public square or promenade یک میدان عمومی یا تفرجگاه
rain on someone's parade برای جلوگیری از لذت بردن شخصی؛ با برنامه قبلی یا از قصد او را ناراحت کردن
on parade در معرض نمایش قرار دادن، شوعاف کردن
تو یه فیلم هم parading by در حال سپری شدن معنی شده بود
منبع https://www.thefreedictionary.com/parading

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی parade
کلمه : parade
املای فارسی : پرید
اشتباه تایپی : حشقشیث
عکس parade : در گوگل

آیا معنی parade مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )