برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1472 100 1

pain

/ˈpeɪn/ /peɪn/

معنی: رنج، زحمت، درد، تیر، تیر کشیدن، درد کشیدن، درد دادن
معانی دیگر: (در اصل) تنبیه، گوشمالی، کیفر، الم، آزار، محنت، (جمع) درد زایمان، (جمع) کوشش بسیار، سعی بلیغ، (خودمانی) درد سر، مایه ی رنج، سر خر، درد آوردن، درد کردن، رنج دادن، رنجه داشتن، آزار دادن

بررسی کلمه pain

اسم ( noun )
عبارات: on pain of
(1) تعریف: physical distress or discomfort that is usu. caused by injury or illness and is the nervous system's means of signaling to the brain that something is wrong.
متضاد: comfort, pleasure
مشابه: ache, affliction, discomfort, distress, hurt, smart, soreness, suffering, trouble

- She had a good deal of pain after the surgery, but the medication relieved it.
[ترجمه ترگمان] ، بعد از جراحی خیلی درد داشت ولی درمان رفع شد
[ترجمه گوگل] بعد از جراحی درد شدید داشت، اما دارو آن را تسکین داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The soldier was moaning and obviously in severe pain.
[ترجمه Moment] سرباز در حال ناله کردن بود زیرا درد شدیدی را تحمل میکرد.
|
[ترجمه ترگمان] سرباز ناله می‌کرد و ظاهرا درد شدیدی داشت
[ترجمه گوگل] سرباز ناله و ناگهان درد شدید داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: ...

واژه pain در جمله های نمونه

1. pain in the region of the heart
درد در ناحیه‌ی قلب

2. pain stabbed through his leg
درد در سرتاسر پایش تیر می‌کشید.

3. pain in the neck
سرخر بزرگ،مزاحم،ناخوشایند

4. a pain on the left side of my head
دردی در طرف چپ سرم

5. abdominal pain
درد شکم

6. chest pain
درد قفسه‌ی سینه (مربوط به قلب)

7. constant pain
درد مداوم

8. endurable pain
درد قابل تحمل

9. exquisite pain
درد شدید

10. extreme pain
درد شدید

11. grievous pain
درد طاقت فرسا

12. insupportable pain
درد غیر قابل تحمل

13. intolerable pain
درد توان فرسا

14. intractable pain
درد دیر فرونشاندنی

15. mordant pain
درد تند و تیز

16. muscular pain
...

مترادف pain

رنج (اسم)
mortification , throe , pain , agony , affliction , labor , toil , tribulation , discomfort , discomfiture , trial , fatigue , bale , difficulties , teen
زحمت (اسم)
pain , work , labor , difficulty , trouble , discomfort , torment , tug , inconvenience , discomfiture , discommodity
درد (اسم)
ache , pain , agony , distress , affliction , ailment , dregs , shoot , teen , pang
تیر (اسم)
ache , pain , bar , shot , arrow , firing , fire , shaft , prop , mercury , lug , gunshot , dart , timber , staff , stanchion , butt shaft , staple , perch , spike , mast , quintain
تیر کشیدن (فعل)
ache , pain , hurt , prickle , twinge , smart
درد کشیدن (فعل)
pain , twinge , travail
درد دادن (فعل)
pain

معنی عبارات مرتبط با pain به فارسی

سرخر بزرگ، مزاحم، ناخوشایند
داروی درد کش
دردبدنی، جسمی
دردسخت، دردشدیدیازیاد
1- درد احساس نکردن 2- (خودمانی) مست بودن
بیحس نسبت بدرد
شکنجه کردن، نسق کردن، اندامهای کسیرا کشیدن، معذب داشتن
(پزشکی - درد جایی از بدن که علت آن در جای دیگر است) درد پسگشتی، درد منتقل شده، درد رجوعی
حساس نسبت بدرد
دردسخت یاشدید، دردزیاد
کجاتان درد می کند، کجا احساس دردمیکنید

معنی کلمه pain به انگلیسی

pain
• sensation of physical discomfort (often due to illness or injury); emotional suffering or distress; someone or something that is irritating or problematic
• hurt, cause pain; grieve, sadden
• pain is an unpleasant feeling in a part of your body that is caused by illness or an injury.
• pain is also the unhappiness that you feel when something very upsetting happens.
• if something pains you, it makes you feel upset or unhappy.
• see also pained.
• if you say that someone is a pain or a pain in the neck, you mean they are very annoying or irritating; used in informal english.
• if you take pains to do something, you try hard to do it successfully.
pain and suffering
• (law) physical or mental anguish (one of the chief factors taken into consideration when figuring monetary compensation)
pain in the ass
• pain in the neck, annoying person or thing
pain in the neck
• pain in the ass, annoying person or thing
pain threshold
• threshold of suffering; point at which it is difficult to stand pain
abdominal pain
• stomach pain, pain in the abdominal region
acute pain
• sharp pain, strong ache
be in pain
• suffer from pain, suffer from aches
causing pain
• resulting in discomfort, leading to suffering
could not stand the pain
• could not carry the burden of the pain, could not suffer from the pain
cried out in pain
• yelled due to pain, shouted out because he was in pain
dull pain
• mild ...

pain را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

donya
رنج دادن
Mohammad yousefi ago leader
درد. درد داشتن
Maryam💞
رنج. زحمت. درد.
Ayda
درد،دردورنج کشیدن
parsa
سختی بیس از حد یا قلبی پاره
ahoora
کسی که درد زیادی کشیده
کیهان
Be in pain
درد داشتن _ دردمند بودن
Are you in pain?
آیا درد داری؟
كمال موش زير زميني
Well, now it's a pain
خوب الان كجات درد ميكنه
مجید دلبندم
معنی:
درد و رنج کشیدن
مترادف:
ache-hurt-suffering
جمله نمونه :
.The girl's hands hurt: دست دخترها صدمه دیده است.
.Weapons that cause unnecessary suffering:سِلاح هایی که باعث درد و رنج غیر ضروری می شوند.
.The ache in her head worsened: درد در سر او بدتر شده است
محمد حسین کریمی
درد رنج و زحمت
sara
درد/احساس بدی که در ناحیه ای از بدن رخ می دهد
سلیمانی
معضل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pain
کلمه : pain
املای فارسی : پین
اشتباه تایپی : حشهد
عکس pain : در گوگل

آیا معنی pain مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران