overvalued idea

تخصصی

[روانپزشکی] عقیده پیش بهاء داده شده

پیشنهاد کاربران

عقیده بیش بها داده شده | overvalued idea
عقیده و باوری بی دلیل و پایدار که از لحاظ شدت کمتر از باور هذیانی است مثلاً بیمار معتقد به دشمنی دیگران با خود است اما ثبات و شدت این باور در حد یک باور هذیانی نیست.
عقیده بیش بها داده شده

سوال های مرتبط