overvaluation

به انگلیسی

• excessive estimation of worth

پیشنهاد کاربران

بیش ارزنده سازی
بیش ارزشگذاری، ارزش و اهمیت امری را فراتر از آنچه هست ارزیابی کردن.
بیش ارزیابی_ بیش ارزشگذاری
فرا ارزش گذاری
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما