overscan


کامپیوتر : از دست دادن متن در پایان خط وقتى که کامپیوتر و مانیتور بدرستى با هم سازگار نیستند

تخصصی

[کامپیوتر] از دست دادن متن در پایان خط وقتی که کامپیوتر و مانیتور بدرستی با هم سازگار نیستند .

معنی یا پیشنهاد شما