overlying bone

پیشنهاد کاربران

پوشاننده استخوان
استخوان پوشاننده : منظور همان استخوانی است که در جمجمه بیرونی تر از بخش استخوانی دیگر قرار دارد.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما