overhead train

پیشنهاد کاربران

Noun - countable :
قطار زمینی ( قطاری که ریل آن روی سطح زمین قرار دارد. در مقابل با مترو که معمولا در زیر سطح زمین حرکت می کند. )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما