overfull

شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. If the adjustment parameter is overfull, this testing method is difficult of carry out.
[ترجمه ترگمان]اگر پارامتر تنظیم overfull باشد، انجام این روش تست دشوار است
[ترجمه گوگل]اگر پارامتر تنظیم بیش از حد است، این روش تست انجام دشوار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Overfull homeworks take up student's all off-hours and make them not to enjoy the school's life.
[ترجمه ترگمان]overfull homeworks دانش آموز تمام وقت دانش آموز را بیدار می کند و باعث می شود که آن ها از زندگی مدرسه لذت ببرند
[ترجمه گوگل]Homeworks بیش از حد تمام دانشجویان تمام ساعات غیرمستقیم را می پذیرد و آنها را از زندگی مدرسه لذت نمی برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I think his cancer is resulted from the overfull tire.
[ترجمه ترگمان]به نظر من سرطان او ناشی از لاستیک overfull است
[ترجمه گوگل]من فکر می کنم که سرطان او از تایر پرخطر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I always believe overfull meetings are signs of bueaucratism of an organization.
[ترجمه ترگمان]من همیشه معتقدم که جلسات overfull نشانه هایی از سازماندهی مجدد یک سازمان هستند
[ترجمه گوگل]من همیشه بر این باورم که جلسات پررنگ نشانه ای از بیوکراسیسم یک سازمان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. A consequence of the overfull cultivars caused a lot of problem in resources preserving, breeding and production.
[ترجمه ترگمان]در نتیجه این نوع برداشت در زمینه حفظ منابع، تولید و تولید انواع زیادی از مشکلات برداشت شد
[ترجمه گوگل]یک نتیجه از ارقام پر بار، باعث ایجاد مشکل زیادی در حفظ، پرورش و تولید منابع شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Because of the overfull secret, to reduce its information, an improved edition of method is discussed later in this paper.
[ترجمه ترگمان]به دلیل راز overfull، برای کاهش اطلاعات آن، یک نسخه اصلاح شده از روش بعدا در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است
[ترجمه گوگل]به دلیل مخفیانه بیش از حد، برای کاهش اطلاعات آن، نسخه بهبود یافته روش در ادامه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. That ribbon of distress had knotted itself about her, tightening around her stomach which suddenly felt overfull of coffee and food.
[ترجمه ترگمان]این روبان of خود را به او گره زده بود و به دور شکمش پیچیده شده بود و ناگهان احساس کرد که بوی قهوه و غذا می دهد
[ترجمه گوگل]این نوار پریشانی خود را در مورد او پیچید، محکم در اطراف شکم خود را که ناگهان احساس overfull از قهوه و مواد غذایی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The chances of recruiting enough regulars seemed slender in the conditions of overfull employment prevailing in Britain in the 1950s.
[ترجمه ترگمان]احتمال استخدام افراد ارتش منظم در شرایط استخدام overfull در بریتانیا در دهه ۱۹۵۰ مشخص شد
[ترجمه گوگل]شانس استخدام به اندازه کافی عادی در شرایط اشتغال بیش از حد در بریتانیا در دهه 1950 به نظر می رسید لاغر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Currently speaking, the TD-SCDMA industrial chain is still not strong enough with relative powerful overfull strength of the system manufacturers and relative weakness in chips and terminal links.
[ترجمه ترگمان]در حال حاضر، زنجیره صنعتی TD - SCDMA هنوز به اندازه کافی قوی نیست و قدرت نسبی قوی نسبت به تولید کنندگان سیستم و ضعف نسبی در چیپ ها و پیوندهای نهایی وجود دارد
[ترجمه گوگل]در حال حاضر، زنجیره صنعتی TD-SCDMA هنوز هم به اندازه کافی قدرتمند نیست و قدرت نسبی قدرتمندی از تولیدکنندگان سیستم و ضعف نسبی تراشه ها و اتصالات ترمینال دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Using GIS technology as supported platform, the paper analyzed the balance of groundwater between exploitation and replenishment and development of overfull areas with GIS.
[ترجمه ترگمان]با استفاده از فن آوری GIS به عنوان پلت فرم پشتیبانی شده، این مقاله تعادل آب زیرزمینی بین بهره برداری و تامین مجدد و توسعه مناطق overfull با GIS را تحلیل کرد
[ترجمه گوگل]با استفاده از تکنولوژی GIS به عنوان پلتفرم پشتیبانی شده، این مقاله توزیع آبهای زیرزمینی را بین بهره برداری و پرکردن مجدد و توسعه مناطق پر از عوارض با سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The professor watched the overflow until he no longer could restrain himself. 'It is overfull.
[ترجمه ترگمان]استاد the را نگاه می کرد تا این که دیگر نمی توانست جلو خودش را بگیرد این \"overfull\" - ه
[ترجمه گوگل]پروفسور سرریز را تماشا کرد تا زمانی که دیگر نمی توانست خودش را متوقف کند 'این بیش از حد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. In the whole growth duration irrigation should be proper, overfull irrigation will cause the plants grow in vain. At the same time plant diseases and insect pests should be . . .
[ترجمه ترگمان]در کل طول مدت رشد آبیاری باید مناسب باشد، آبیاری overfull باعث رشد گیاهان می شود در عین حال بیماری های گیاهی و آفت های حشرات نیز باید باشند
[ترجمه گوگل]در کل دوره رشد، آبیاری باید مناسب باشد، آبیاری بیش از حد باعث رشد گیاهان خواهد شد در عین حال بیماری های گیاهی و آفات حشرات باید باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Compensated foundation is applied more and more widely, but its settlement usually happens in practical application, even for full compensated foundation and overfull compensated foundation.
[ترجمه ترگمان]بنیاد Compensated بیشتر و بیشتر بکار گرفته می شود، اما معمولا در کاربرد عملی، حتی برای بنیاد جبران خسارت کامل و foundation جبران خسارت، اتفاق می افتد
[ترجمه گوگل]بنیاد جبران شده بیشتر و بیشتر به کار می رود، اما حل و فصل آن معمولا در کاربرد عملی، حتی برای پایه جبران کامل و پایه جبران شده بیش از حد، اتفاق می افتد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Turf roots in a bad growth condition. There are overfull non-polar sites on hydrophobic soil particles. Soil was polluted from overusing of pesticides and fertilizers.
[ترجمه ترگمان]Turf در شرایط رشد بدی ریشه دارند There sites غیر قطبی در ذرات خاک هیدروفوب وجود دارد خاک از استفاده بیش از حد آفت کش ها و کودها آلوده شده است
[ترجمه گوگل]ریشه های چرک در شرایط بد رشد سایتهای غیر قطبی زیادی در ذرات خاک هیدروفیبل وجود دارند خاک از سوءاستفاده از آفت کش ها و کودها آلوده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• too full; overstuffed

پیشنهاد کاربران

سر شار
تکمیل شدن ظرفیت
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما