overdominance

تخصصی

[علوم دامی] فوق غالبیت ؛ تاثیر متقابل بین اعضای یک جفت ژن (آلل) که منجر به تولید فنوتیپی می شود که در حالت هتروزیگوت برتر از حالت هموزیگوت است .

پیشنهاد کاربران

overdominance ( زیست شناسی - ژن شناسی و زیست فنّاوری )
واژه مصوب: بیش بارزیت
تعریف: وضعیتی که در آن ارزش ژن نمودی در حالت ناجورتخمی بیش از حالت جورتخمی است|||متـ . اَبَربارزیت superdominance
فوق غالبیت ، فوق بارزیت ، فوق غلبه

بپرس