overconsumption

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: combined form of consumption.

پیشنهاد کاربران

over consumption
مازاد مصرف
مصرف اضافی
مصرف افراطی
پرخوری
افراط در مصرف
مصرف بی رویه ( مصرف بیش از حد نرمال )
Effect of the verconsumption of water on the environment
مصرف بی رویه - به ویژه در مورد استفاده بیش از حد و اندازه�رسانه ها� نیز به کار می رود. زمانی که مصرف یک رسانه بیش از حد ظرفیت و توان تجزیه و تحلیل مخاطب و کاربر باشد.
مصرف بیش از حد

بپرس