over the horizon


حتمی، آنچه که وقوع آن حتمی است
شبکه مترجمین ایران

ارتباط محتوایی

معانی متفرقهحتمی، آنچه که وقوع آن حتمی است
معنی over the horizon، مفهوم over the horizon، تعریف over the horizon، معرفی over the horizon، over the horizon چیست، over the horizon یعنی چی، over the horizon یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف o، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف o
کلمه بعدی: over the horizon radar
اشتباه تایپی: خرثق فاث اخقهظخد
آوا: /اور تاه هوریزون/
عکس over the horizon : در گوگل
معنی over the horizon

پیشنهاد کاربران

حتمی، آنچه که وقوع آن حتمی است
بالای نور خورشید
روشنیه مبهم
معنی آن سوی افق هم میدهد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما