outline map

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] نقشه اجمالی، نقشه زمینه نقشه ای که حداقل اطلاعات جغرافیایی مانند خطوط ساحلی، جریانات اصلی، مرز شهرهای بزرگ و عمده و شهرهای بزرگ را ارائه داده و باقی فضای موجود در آن به ارائه داده های اضافی مشخص، تخصیص داده شده است. نقشه ای نشان دهنده محدوده مجموعهای ویژه از موجودیت های مستقل نقشه برداری مانند بخشها یا شهرستانها، ساختاری چهارگانه nts و غیره نیز ببینید: basemap.

معنی یا پیشنهاد شما