outfall

/ˈaʊtfɔːl//ˈaʊtfɔːl/

معنی: دهانه، ریزشگاه، محل تلاقی دوابریز
معانی دیگر: برون ریز، (فاضلاب و غیره) مخرج، (رود) مصب، برون ریزگاه

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: the outlet or place of discharge of a drain, sewer, or the like.

جمله های نمونه

1. Limpley Stoke sewer outfall producing bream., with some chub throughout.
[ترجمه گوگل]خروجی فاضلاب لیمپلی استوک باعث تولید سیم می شود، با مقداری چله در سرتاسر
[ترجمه ترگمان]اگوی بزرگ Stoke است که ماهی سیم را تولید می کند با چند تا کیر داره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Hug the left bank to the rack outfall then the right bank to second the outflow to avoid very shallow water.
[ترجمه گوگل]کرانه سمت چپ را به سمت خروجی قفسه و سپس سمت راست را بغل کنید تا جریان خروجی را دوم کنید تا از آب بسیار کم عمق جلوگیری کنید
[ترجمه ترگمان]پس از آن، بانک سمت چپ را به سوی صندوق عقب هل داد و سپس به سمت راست بانک رفت تا از آب بسیار سطحی جلوگیری کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. At low tide, the sewage outfall at Porthleven harbour can be seen depositing thick sludge into the sea.
[ترجمه گوگل]در هنگام جزر، خروج فاضلاب در بندر پورتلون دیده می شود که لجن غلیظ را به دریا می ریزد
[ترجمه ترگمان]در جزر و مد دریا، outfall فاضلاب را در بندر Porthleven می توان دید که در میان آب و لجن بیرون می ریزد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The pollution is exacerbated by the 90-year-old outfall pipe which has broken, in the past, in at least four places.
[ترجمه گوگل]این آلودگی توسط لوله خروجی 90 ساله تشدید می شود که در گذشته حداقل در چهار نقطه شکسته شده است
[ترجمه ترگمان]این آلودگی توسط لوله outfall ۹۰ ساله که در گذشته در حداقل چهار قسمت شکسته شده بود، تشدید شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. As the peat shrank, the critical outfall of the river Ouse into the North Sea inevitably began to silt up.
[ترجمه گوگل]با کاهش ذغال سنگ نارس، ریزش بحرانی رودخانه اوس به دریای شمال به ناچار شروع به فرو ریختن کرد
[ترجمه ترگمان]همانطور که the کاهش یافتند، outfall حیاتی رودخانه Ouse به دریای شمال به ناچار شروع به گل و لای کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Sewage outfall at Bourne End producing odd skimmers along with quality roach.
[ترجمه گوگل]ریزش فاضلاب در Bourne End که کفگیرهای عجیب و غریب همراه با سوسک با کیفیت تولید می کند
[ترجمه ترگمان]تخلیه فاضلاب در پایان کار، producing های عجیب و غریب را همراه با ماهی کول با کیفیت انجام می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The density of Mytilopsis sallei near outfall of shrimp pond was higher than that far from outfall of shrimp pond both on panel and in sediment.
[ترجمه گوگل]تراکم Mytilopsis sallei در نزدیکی خروجی حوضچه میگو نسبت به ریزش حوضچه میگو هم روی پانل و هم در رسوب بیشتر بود
[ترجمه ترگمان]تراکم Mytilopsis sallei در نزدیکی outfall برکه میگو بالاتر از that برکه میگو و در رسوب بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The outfall of Wangjiagang oil producing wastewater disposal plant was the worst in the five outfalls of Shengli oil filed.
[ترجمه گوگل]ریزش کارخانه دفع فاضلاب تولید نفت Wangjiagang بدترین در بین 5 ریزش نفت Shengli بود
[ترجمه ترگمان]The کارخانه تصفیه آب و فاضلاب Wangjiagang بدترین بخش از پنج outfalls روغن Shengli بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Open switch of outfall under the boiling shrimp machine, drain out of water. prevent the water from spattering workers and avoiding scalding.
[ترجمه گوگل]سوئیچ خروجی زیر دستگاه جوش میگو را باز کنید، آب را تخلیه کنید جلوگیری از پاشش آب در کارگران و جلوگیری از سوختن
[ترجمه ترگمان]کلید باز of را در زیر دستگاه میگو با جوش باز کنید و آب را تخلیه کنید آب را از workers ترشح می کنند و از سوختگی پرهیز می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Related to the sea outfall project of Jiaxing City, the studies on the measures to reduce the sediment deposition in the diffuser are carried out through hydraulic model tests.
[ترجمه گوگل]در ارتباط با پروژه خروجی دریا از شهر جیاکسینگ، مطالعات در مورد اقدامات برای کاهش رسوب در دیفیوزر از طریق آزمایش‌های مدل هیدرولیک انجام می‌شود
[ترجمه ترگمان]مطالعات انجام شده بر روی معیارهای کاهش رسوب رسوب در دیفیوزر از طریق آزمون های مدل هیدرولیکی انجام می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Shenyang Approaching-port Economic Zone is the pacesetter and outfall of the West-Shenyang Industrial Corridor.
[ترجمه گوگل]منطقه اقتصادی بندر نزدیک به شن یانگ سرعت‌سنج و خروجی کریدور صنعتی غرب-شن یانگ است
[ترجمه ترگمان]منطقه اقتصادی بندری نزدیک به بندری، pacesetter و outfall از کریدور صنعتی غرب - است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Related to the studying on the sea outfall engineering of city sewage disposal, circular jet scouring the loose sediment deposited over the outlet is studied through hydraulic model tests.
[ترجمه گوگل]در ارتباط با مطالعه مهندسی خروجی دریا در دفع فاضلاب شهری، جت آبشستگی دایره‌ای رسوب سست رسوب‌شده بر روی خروجی از طریق آزمایش‌های مدل هیدرولیکی مورد مطالعه قرار می‌گیرد
[ترجمه ترگمان]در رابطه با مطالعه در زمینه مهندسی outfall دریا از دفع فاضلاب شهر، جت دایره ای به جستجوی رسوب آزاد شده بر روی دریچه خروجی از طریق آزمون های مدل هیدرولیکی مطالعه شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Fish migrate to the outfall slowly and become acclimated to the increased temperatures.
[ترجمه گوگل]ماهی ها به آرامی به سمت خروجی مهاجرت می کنند و با افزایش دما سازگار می شوند
[ترجمه ترگمان]ماهی به آرامی به the مهاجرت می کند و به دماهای بالا عادت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

دهانه (اسم)
eye, throat, mouthpiece, aperture, mouth, opening, spout, outfall, bridle, jet, embouchure, ostiole

ریزشگاه (اسم)
outfall

محل تلاقی دوابریز (اسم)
outfall

تخصصی

[عمران و معماری] دهانه - دهانه خروجی
[آب و خاک] خروجی،مصب

انگلیسی به انگلیسی

• estuary, mouth of a river; source, origin

پیشنهاد کاربران

the end of a river, sewer, drain, etc, from which it discharges ( New Oxford American Dictionary ) .
دهانه ی خروجی آب یا فاضلاب؛ جایی که یک رودخانه به دریا می ریزد
Example 1:👇
In setting about the draining of a field, or farm, or estate, the first point is to secure a proper outfall.
...
[مشاهده متن کامل]

در زهکشی یک زمین قابل کشت یا یک مزرعه و یا مِلک، اولین نکته این است که از خروجی مناسب آب یا فاضلاب مطمئن باشیم.
Example 2: 👇
GITTES backs away, sits near the outfall, yawns. Below him watching the water trickling down from the outfall near Gittes, Mulwray stands and stares at the water, apparently fascinated. Even as Gittes watches Mulwray watching, the volume and velocity seem to increase until it gushes in spurts, cascading into the sea, whipping it into a foam.
* Chinatown - Screenplay: Robert Towne. Director: Roman Polanski
گیتس عقب می کشد، نزدیک سرچشمه ( خروجی آب؛ ریزشگاه ) می نشیند، خمیازه می کشد. مولوری در زیر او و در حال تماشای آب که از سرریزِ نزدیک گیتس به پایین می چکد، می ایستد و ظاهراً مجذوب به آب خیره می شود. زمانی که گیتس تماشای مولوری را دنبال می کند، به نظر می رسد که حجم و سرعت آب افزایش می یابد تا زمانی که فواره ای فوران می کند، به داخل دریا می ریزد و آن را به صورت کف در می آورد.
* متن انتخابی: از فیلمنامه ی فیلم #محله چینی ها#
فیلمنامه: رابرت تاون — کارگردان: رومن پولانسکی

outfall
outfall ( مهندسی محیط زیست و انرژی )
واژه مصوب: ریزشگاه
تعریف: محل تخلیۀ فاضلاب خروجی به آب پذیرنده

بپرس