out of your depth

پیشنهاد کاربران

تو یه موقعیتی بودن که چیزی دربارش ندونستن،
از حوضه تخصصی خارج بودن
ناتوان در درک چیزی
عدم توانایی در فهم چیزی
you're out of your depth: پاتو از گلیمت درازتر کردی
احساس ناتوانی و عدم تسلط بر اوضاع را داشتن
کنترلی بر اوضاع نداشتن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما