our boy

پیشنهاد کاربران

پسر مان
بخاطر انتظار و آرزو و رویا که در قلب خود برای آینده پسرمان داشتیم
من را اذیت نکن و به این جدایی پایان بده
پسر آیندت اگر بدونه بابا جون مهربونش ، مامان مهربونش رو ناراحت کرده
ناراحت میشه
از دست بابا جونش دلخور میشه
اگه عشق من ارزش انچنانی در قلبتان ندارد
بخاطر عشقی که به پسر آیندمان داری
با من آشتی کن در ارتباط تلفنی و حضوری باش
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما