our boy

پیشنهاد کاربران

پسر مان
بخاطر انتظار و آرزو و رویا که در قلب خود برای آینده پسرمان داشتیم
من را اذیت نکن و به این جدایی پایان بده
پسر آیندت اگر بدونه بابا جون مهربونش ، مامان مهربونش رو ناراحت کرده
ناراحت میشه
...
[مشاهده متن کامل]

از دست بابا جونش دلخور میشه
اگه عشق من ارزش انچنانی در قلبتان ندارد
بخاطر عشقی که به پسر آیندمان داری
با من آشتی کن در ارتباط تلفنی و حضوری باش

بپرس