osteopath

/ˈɒstɪəpæθ//ˈɒstɪəpæθ/

معنی: استخوانپزشک، متخصص بیماریهای استخوان
معانی دیگر: (پزشک) آسیب شناس استخوان و عضله
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. An osteopath has been treating her injured back.
[ترجمه حسن] پشت آسیب دیده او به وسیله یک متخصص استخواندرمان می شده است
|
[ترجمه ترگمان]An با مجروح کردن او درمان شده است
[ترجمه گوگل]یک استئوپات زخمی شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Osteopath for Oscar One of my Oscars has developed a lower jaw which is twisted.
[ترجمه ترگمان]اسکار یکی از اسکار من فک پایینی دارد که پیچیده است
[ترجمه گوگل]استئوپات برای اسکار یکی از اسکارهای من فک پایین تر است که پیچیده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. His son, Mark, trained as an osteopath or something and set up in practice here.
[ترجمه ترگمان]پسرش، مارک، به عنوان an یا چیزی آموزش دیده و در اینجا تمرین می کند
[ترجمه گوگل]پسرش، مارک، به عنوان یک استئوپات یا چیزی آموزش داد و در اینجا تمرین کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. An osteopath whom he consulted recommended that he continue the radiation and in addition prescribed a number of sessions of osteopathic manipulation.
[ترجمه ترگمان]An که با او مشورت کرد توصیه کرد که به تشعشعات ادامه دهد و علاوه بر این چندین جلسه از دستکاری osteopathic تجویز کرد
[ترجمه گوگل]استئوپات که مشاوره می کند توصیه می شود که او را ادامه دهد و علاوه بر آن چندین جلسه دستکاری استئوپاتیک را نیز ارائه می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. She makes regular visits to Osteopath, Steven Davies in Cheltenham for treatment.
[ترجمه ترگمان]او مرتب از to، استیون دیویس در Cheltenham برای درمان دیدن می کند
[ترجمه گوگل]او برای درمان به طور منظم از استئوپات، استیون دیویس در چلدنام بازدید می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. John Terry had treatment from the England osteopath yesterday, Sunday, who was brought down to the Chelsea training ground to help the captain recover from his back stiffness.
[ترجمه ترگمان]دیروز، جان تری از انگلستان osteopath که برای کمک به نجات خلبان از سختی پشتش به زمین تمرین چلسی تبدیل شد، رفتار کرده بود
[ترجمه گوگل]جان تری، دیروز روز یکشنبه از پوکی استخوان انگلستان درمان کرد، که به زمین تمرین چلسی برده شد تا به کاپیتان کمک کند تا از سختی پشتی او بهبود یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Chiropodist, chiropractor, osteopath, physiotherapist or podiatrist up to $000 CAD per type of practitioner.
[ترجمه ترگمان]Chiropodist، chiropractor، osteopath، physiotherapist یا podiatrist تا ۰۰۰ دلار برای هر نوع پزشک
[ترجمه گوگل]فیزیوتراپیست، جراح معده، استئوپات، فیزیوتراپیست یا پدیاستر تا $ 000 CAD برای هر نوع پزشک
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. A Registered Osteopath will be pleased to tell you his scale of fees before you decide on a consultation.
[ترجمه ترگمان]یک Osteopath ثبت شده راضی خواهد بود که قبل از تصمیم گیری درباره مشاوره، میزان دست مزد خود را به شما بگوید
[ترجمه گوگل]Osteopath ثبت شده خواهد بود که قبل از تصمیم گیری درمورد مشاوره، هزینه مقیاس آن را به شما می گوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. But despite seeing an osteopath three times a week and undergoing special fitness programmes drawn up by United, he has rarely been pain-free since.
[ترجمه ترگمان]اما علی رغم دیدار سه بار در هفته و تحت برنامه های ویژه آمادگی جسمانی که از سوی ایالات متحده کشیده شده است، او به ندرت از آن زمان به بعد آزاد بوده است
[ترجمه گوگل]اما علیرغم دیدن استئوپات سه بار در هفته و تحت برنامه های تناسب اندام ویژه ای که توسط یونایتد طراحی شده است، او از سال ها به ندرت بدون درد بوده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Ferdinand sees an osteopath three times a week and had a special fitness programme drawn up by United, which often involves him completing a full gym session by 9 o'clock most mornings.
[ترجمه ترگمان]فردیناند هفته ای سه بار osteopath را می بیند و برنامه تناسب ویژه ای دارد که توسط آمریکا تنظیم شده، که اغلب شامل کامل کردن یک جلسه کامل باشگاه تا ساعت ۹ صبح می شود
[ترجمه گوگل]فردیناند سه بار در هفته یک استئوپات را می بیند و یک برنامه تناسب اندام خاص را که توسط یونایتد طراحی شده است، که اغلب او را به اتمام یک جلسه کامل ورزشگاه تا ساعت 9 صبح تمام می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Meanwhile June Fox is spending the Dons she earns teaching word processing on the services of an osteopath.
[ترجمه ترگمان]در همین حال، \"فاکس\" ایمیلی هم دارد که صنعت پردازش کلمه \"processing\" را در زمینه خدمات یک \"osteopath\" به دست می آورد
[ترجمه گوگل]در همین حال، جونگ فوکس هزینه های دونز را پرداخت می کند که او در تدریس پردازش کلمه در خدمات استئوپات آموزش می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Back-strengthening exercises are a must and can be taught by a physiotherapist or osteopath.
[ترجمه ترگمان]تمرینات تقویتی یک الزام هستند و می توانند به وسیله a یا osteopath آموزش داده شوند
[ترجمه گوگل]تمرینات برگشتی تقویت می شود و می تواند توسط یک فیزیوتراپیست یا استئوپات تدریس شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Some from the audience bring up to five family members to the show, just like Liz Mackenzie an osteopath and student of Japanese drumming.
[ترجمه ترگمان]برخی از حضار پنج عضو خانواده خود را به این نمایشگاه می برند، درست مانند لیز مکنزی که osteopath و دانشجوی زبان ژاپنی است
[ترجمه گوگل]بعضی از مخاطبان به پنج نفر از اعضای خانواده به نمایش می رسند، درست مانند لیز مکنزی، استئوپات و دانش آموزان درامینگ ژاپنی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. He was a handsome, personable officer and a popular figure on the British diplomatic and social scene, a frequent guest at parties given by society osteopath Stephen Ward.
[ترجمه ترگمان]او یک افسر خوش قیافه و خوش قیافه و یک شخصیت محبوب در صحنه روابط دیپلماتیک و اجتماعی بریتانیا بود
[ترجمه گوگل]او یکی از افسران خوش تیپ و شخصیت شناخته شده و شخصیت محبوب در صحنه دیپلماتیک و اجتماعی بریتانیا بود، مهمان مکرر در احزاب توسط جامعه استئوپات استفن وارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

استخوانپزشک (اسم)
orthopedist, osteopath

متخصص بیماریهای استخوان (اسم)
osteopath

به انگلیسی

• bone physician; expert in osteopathy
an osteopath is a person who treats illnesses by massaging people's bodies and bending them in different ways, especially in order to reduce pain or stiffness.

پیشنهاد کاربران

Osteopath
اُستُخودَرمانَنده
Ostepathy
اُستخودَرمانی
Ostepathist
اُستخودرمانگر
Ostephatic
استُخودَرمانیک
Osteopathically
اُستخودرمانیکانه
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما