آیا عبارت مورد نظر شما این بود ؟
organized

معنی یا پیشنهاد شما